สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
เอกสารเผยแพร่ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภทรายงาน  
select
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ / บริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิง  
ระบุชื่อบริษัทเพียงบางส่วน แล้วคลิก  จากนั้นให้เลือกชื่อจาก combo box ด้านล่าง
รหัส หรือ ชื่อย่อหลักทรัพย์  
ช่วงเวลาค้นหา     ถึง
 

งบการเงินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 11 รายการ)
วันที่สั่งการชื่อบริษัทงบการเงินที่ต้องแก้ไขรายละเอียด
30/08/2554บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. แจ้ง ให้ บมจ. ยานภัณฑ์ แก้ไขงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2553 และประจำปี 2553
26/11/2555บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. แจ้ง ให้ บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น แก้ไขงบการเงินประจำปี 2553 และให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2553 และ 2554
06/02/2556บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. แจ้ง บมจ. ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการสอบทานงบการเงินไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2555
22/03/2556บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ไม่ขยายเวลาให้ TUCC นำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ปี 2555 ฉบับแก้ไข และงบการเงินงวดประจำปี 2555
08/04/2558บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. แจ้ง TIES แก้ไขงบการเงินงวด ปี 2557
27/04/2558บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ให้ AIE และ AI ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีและให้ AIE ชี้แจงข้อเท็จจริง
27/04/2558บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ให้ AIE และ AI ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีและให้ AIE ชี้แจงข้อเท็จจริง
22/05/2558บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ไม่ผ่อนผันกำหนดเวลาให้ TIES นำส่งงบการเงินงวดปี 2557 และงวดไตรมาส 1/2558
27/05/2558บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ไม่ผ่อนผันกำหนดเวลาส่งงบการเงินให้ AIE และ AI และให้ AIE ส่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
27/05/2558บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ไม่ผ่อนผันกำหนดเวลาส่งงบการเงินให้ AIE และ AI และให้ AIE ส่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
คลิกดูผลการค้นหาทั้งหมด

หมายเหตุ:
เอกสารเผยแพร่อยู่ในรูปแบบ zip file หรือ pdf file ในกรณีที่ท่านเรียกดูเอกสารจาก Smart Device เช่น iOS หรือ Android เป็นต้น และไม่สามารถเปิดได้ โปรด download โปรแกรมสำหรับเรียกดูเอกสารและติดตั้งเพิ่มเติมในอุปกรณ์ของท่าน winzip for iOS Device | winzip for Android Device
2 กันยายน 2558
สอบทานล่าสุด 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map