สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 16 มกราคม 2562 21:08

เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับการชักชวนให้ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ สอบถามมายัง ก.ล.ต. ว่า บุคคลที่ทำการชักชวนเป็นผู้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. หรือไม่

ก.ล.ต. จึงขอชี้แจงว่าธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ที่ต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยรายชื่อของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้จาก License check

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ ก.ล.ต. จึงได้รวบรวมข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีประชาชนสอบถามมาและ ก.ล.ต. สอบทานแล้วพบว่ามิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. มาแสดงไว้ ณ ที่นี้ โดยรายชื่อบุคคลเหล่านี้จะได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามที่ได้รับการหารือเพิ่มเติม

นอกจากนี้ โดยที่ชื่อของบุคคลแต่ละรายอาจมีความใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันได้ และชื่อที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้มีความเฉพาะเพียงพอ จึงจะมีการแสดงข้อมูลสถานที่ตั้งหรือที่ติดต่อของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ไว้ด้วย

สำหรับผู้ลงทุนที่มีข้อสงสัย สามารถติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมมายัง ก.ล.ต. ได้ที่ โทร 1207 หรือ complain@sec.or.th ทั้งนี้ หากเป็นการให้บริการที่อาจเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงหรือฉ้อโกงในลักษณะของแชร์ลูกโซ่ เงินกู้ยืมนอกระบบ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหรือแจ้งไปที่สายด่วน การเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง โทร 1359

รายชื่อบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภท
ชื่อที่ต้องการค้นหา
ช่วงเวลาที่เผยแพร่
ถึง
 
รายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. (จำนวนรายการที่พบ 86 รายการ)
ชื่อประเภทวันที่เปิดเผยข้อมูลข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
Family Investor - ครอบครัวนักลงทุนไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า03/01/2562
จับหุ้นไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า03/01/2562
Primus Markets INTL Limited และ Primus Global Ltdไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า19/11/2561
พิมพ์ นารา (Pimnara Poonsawat) หรือ Befaii Suwinyaไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า31/10/2561
บริษัท กรุงธน ทวีทรัพย์ จำกัดไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า22/10/2561
IQOPTION LTD และ IQOPTION PAYMENT LTDไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า09/10/2561
Investment Global Managementไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า01/10/2561
มังกรหุ้นไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า31/08/2561
Saxo Capital Markets Pte Ltd ไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า02/07/2561
บริษัท แมซชั่น กรุ๊ป จำกัด ไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า08/05/2561