สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 07/09/2560
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 08/09/2560
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 11/09/2560
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 14/09/2560
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
          8 โครงสร้างการจัดการ
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
          9 การกำกับดูแลกิจการ
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
          12 รายการระหว่างกัน
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2560
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
     เอกสารแนบ งบการเงิน ปี 2559
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
     เอกสารแนบ งบการเงิน ปี 2558
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
     เอกสารแนบ งบการเงิน
เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
17 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ

ปรับปรุงล่าสุด 22 มิถุนายน 2561
สอบทานล่าสุด 22 มิถุนายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map