สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 29/03/2561
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 30/03/2561
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 02/04/2561
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 04/04/2561
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
          8 โครงสร้างการจัดการ
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
          9 การกำกับดูแลกิจการ
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
          12 รายการระหว่างกัน
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ งบการเงิน งบการเงินปี 2560
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
     เอกสารแนบ งบการเงิน งบการเงินปี 2559
08 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
     เอกสารแนบ งบการเงิน
     เอกสารแนบ งบการเงิน
เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ

ปรับปรุงล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2562
สอบทานล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map