สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 06/06/2561
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 07/06/2561
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 18/06/2561
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 20/06/2561
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
21 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
24 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
24 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
21 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
21 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
24 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
21 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
21 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
21 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
24 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
          8 โครงสร้างการจัดการ
22 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
          9 การกำกับดูแลกิจการ
21 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
21 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
21 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
          12 รายการระหว่างกัน
21 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
24 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
24 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
24 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
24 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
21 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
22 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
21 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ไตรมาส 1ปี2561
21 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี 2560
21 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี 2559
21 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
21 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
21 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560
21 พฤษภาคม 2561
06 มิถุนายน 2561
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
04 มิถุนายน 2561
06 มิถุนายน 2561

ปรับปรุงล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2562
สอบทานล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map