สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
สถิตินักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ

สถิตินักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบ (สะสม ณ สิ้นเดือน)
ประเภทการได้รับความเห็นชอบกุมภาพันธ์ 2560มีนาคม 2560เมษายน 2560พฤษภาคม 2560มิถุนายน 2560กรกฎาคม 2560สิงหาคม 2560กันยายน 2560ตุลาคม 2560พฤศจิกายน 2560ธันวาคม 2560มกราคม 2561
รวม67,57068,84569,84470,78872,01173,06174,16975,20876,46577,79082,32279,377
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน157158158158158160160160161163164160
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์908913917922925928934938942944945915
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า333333333333333333333332
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค121121121121122122122123123123124122
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน6,7876,8206,8506,8956,9667,0537,1827,2697,3997,6418,5458,127
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์55,24756,39157,30558,18859,26660,19561,14362,04063,10264,18267,58165,158
ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน558607610570579574556556544479377324
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน888990908988868584825242
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้808080818180797876767144
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า9751,0041,0311,0611,0941,1131,1291,1621,2111,2261,4441,373
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร (ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ส.ล.)181818181818181818181818
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สำหรับผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบ IP บทเฉพาะกาลมีประสบการณ์และเป็นกลุ่มบุคคลที่กำหนดตามประกาศ สม.53/2559 ข้อ13(1)(ค)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบ IP บทเฉพาะกาลมีประสบการณ์และเป็นกลุ่มบุคคลที่กำหนดตามประกาศ สม.53/2559 ข้อ13(1)(ค)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1000000000005
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป0000000000093
ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า000000000000
ผู้วางแผนการลงทุน2,5982,6112,6312,6512,6802,6972,7272,7462,7722,8232,9682,964
ผู้วางแผนการลงทุน สำหรับผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบ IP บทเฉพาะกาลและเป็นกลุ่มบุคคลที่กำหนดตามประกาศ สม.53/2559 ข้อ13(1)(ก)000000000000
เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร 000000000000

สถิตินักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบในแต่ละเดือน
ประเภทการได้รับความเห็นชอบกุมภาพันธ์ 2560มีนาคม 2560เมษายน 2560พฤษภาคม 2560มิถุนายน 2560กรกฎาคม 2560สิงหาคม 2560กันยายน 2560ตุลาคม 2560พฤศจิกายน 2560ธันวาคม 2560มกราคม 2561
รวม2931,2971,0411,0261,2881,1261,2341,1501,3951,6725,493105
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน010002011211
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์254534654324
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า000000000000
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค000010010010
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน63330457187129871312429040
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์2631,1599299061,1009771,0219501,1521,2794,0930
ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน255291751910492315180
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน011000001000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้000100000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า163028323330383857803290
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร (ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ส.ล.)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สำหรับผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบ IP บทเฉพาะกาลมีประสบการณ์และเป็นกลุ่มบุคคลที่กำหนดตามประกาศ สม.53/2559 ข้อ13(1)(ค)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบ IP บทเฉพาะกาลมีประสบการณ์และเป็นกลุ่มบุคคลที่กำหนดตามประกาศ สม.53/2559 ข้อ13(1)(ค)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1000000000005
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป0000000000093
ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า000000000000
ผู้วางแผนการลงทุน41320202917301926511452
ผู้วางแผนการลงทุน สำหรับผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบ IP บทเฉพาะกาลและเป็นกลุ่มบุคคลที่กำหนดตามประกาศ สม.53/2559 ข้อ13(1)(ก)000000000000
เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร 000000000000

SEC HELP Center
1207
info@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2561
สอบทานล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map