สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
สถิติจำนวนนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูล ณ วันที
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

  นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้านักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิคผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุนผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุนผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร (ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ส.ล.)ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (ใช้คุณสมบัติ Experienced Staff)ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่าตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (เฉพาะตราสารไม่ซับซ้อน)ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล (เฉพาะตราสารไม่ซับซ้อน)ผู้วางแผนการลงทุนเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร
 Grand Total8250140913,99345,63537957672,50205331,2031863,896162017,3302,4552,6241472,6470

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ธนาคารพาณิชย์

ประกันชีวิต

ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี

SEC HELP Center
1207
info@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2562
สอบทานล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map