นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน)

0. ขอบเขตของนโยบายนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้สำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน บุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งรวมถึงผู้ที่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด ภายใต้อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานรวบรวม

สำนักงานจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1.1 นิยามและตัวอย่างข้อมูลที่สำนักงานจัดเก็บ

ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคล เช่น เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง คำนำหน้า ชื่อนามสกุล (ไทย/อังกฤษ) วันเกิด สัญชาติ เพศ สถานภาพการสมรส ชื่อบิดา/ชื่อมารดา คำนำหน้า (เดิม) ชื่อนามสกุล (เดิม) ชื่อคู่สมรส เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสาร ซึ่งรวมถึง เบอร์โทรศัพท์มือถือ email ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน เบอร์โทรสาร
ข้อมูลอ่อนไหวข้อมูลประเภทพิเศษตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เช่น ประวัติการกระทำความผิด เชื้อชาติ ศาสนา
ข้อมูลคุณสมบัติข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งรวมถึง ประสบการณ์ เช่น การศึกษา ข้อมูลจ้างงาน/ต้นสังกัด ตำแหน่ง ประวัติการทำงาน ประวัติการทดสอบ/อบรม เลขทะเบียนการให้ความเห็นชอบ/ผู้สอบบัญชีในประเทศ/ผู้สอบบัญชีต่างประเทศ ลักษณะต้องห้าม คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับขึ้นทะเบียน ความมีอำนาจ/ไม่มีอำนาจ ประวัติการอบรม IOD
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น เลขบัญชีซื้อขาย
ข้อมูลตรวจสอบข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการประกอบธุรกิจ เช่น รหัส trader/รายละเอียดกิจการที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อแสดงความเห็นในปีล่าสุด/ที่สำนักงานเลือกตรวจทานกระดาษทำการ

ชื่อระบบงาน ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อ การศึกษา/การอบรม/ประสบการณ์ ข้อมูลการเงิน ข้อมูลอ่อนไหว ข้อมูลตรวจสอบ
1. ผู้บริหาร เช่น กรรมการ/ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) กรรมการ ThaiBMA กรรมการประกอบธุรกิจนายหน้าระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้ (Inter dealer broker: IDB)
2. ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
3. ผู้ควบคุม ผู้สอบบัญชี นักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุน/ผู้วางแผน ที่ได้รับความเห็นชอบที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนภายใต้บริษัท รวมถึง พนักงานหรือตัวแทน (บุคคลธรรมดา)
4. ที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล/บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม
5. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน ตัวแทนการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล/บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม นายทะเบียนหลักทรัพย์
6. Head Front/Investment (รองผู้จัดการหรือเทียบเท่า/ผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า/ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า/ผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่า)/Head Back/Compliance/Risk (รองผู้จัดการหรือเทียบเท่า/ผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า/ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า/Head Compliance/ที่ปรึกษาคณะกรรมการ RMC/CC/IC Port) Investment (IC Fund/ที่ปรึกษา IC Fund/ผู้ช่วย Fund/Fund Dealer)
กรรมการ CRA
1. ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
1. ข้อมูลชื่อและเบอร์โทรศัพท์ MD compliance และ e-mail
2. ระบบการประมวลผลข้อมูลจากแบบรายงาน
3. การจัดงานสัมมนา workshop งานประชุมระหว่างหน่วยงาน
1. ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2. ผู้ประเมินหลักทรัพย์
3. การพิจารณาเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน การดำเนินการทางปกครอง และการดำเนินการใด ๆ ตามภารกิจของสำนักงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. งานกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจ
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
1. ข้อมูลการให้ใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท ดังนี้
- ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน
- ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าตราสารหนี้
- ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้าตราสารหนี้
- ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดจำหน่ายตราสารหนี้
- ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์
2. ทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัสตีของทรัสต์ที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
3. ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และที่ปรึกษาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อมูล company profile รายงานข้อมูลการให้บริการ wealth advice (รายปี)
1. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ และการดำเนินการกับบริษัทตัวกลาง
2. บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
1. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ ของผู้ประกอบธุรกิจ
2. กรรมการบริษัทจดทะเบียน (white list)
3. ผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
4. การให้ใบอนุญาตกลุ่ม ตลท. (SET/TFEX/TCH/TSD)
5. ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (crowdfunding portal)
6. ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
7. ข้อมูลการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานสาขาในประเทศ
การยื่นแบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน (wealth advisor)
1. การเพิ่ม/ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
2. ข้อมูลอนุมัติวงเงินต่างประเทศ
1. ข้อมูลแบบรายงาน บล.
2. ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้จากนายทะเบียนหลักทรัพย์

1.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 3 ช่องทาง ดังนี้

1. สำนักงานได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยสำนักงานจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก

1.1 ระบบให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (บุคคล/นิติบุคคล)

1.2 ระบบจัดการเอกสาร/ข้อมูลของสำนักงาน (ECM)

2. สำนักงานได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านได้มอบหมายให้บริษัทหรือตัวแทนดำเนินการผ่านระบบ/จากการที่บริษัทจัดทำและนำส่งสำนักงาน

2.1 ระบบให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (บุคคล/นิติบุคคล)

2.2 ระบบให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Licensing)

2.3 ระบบรับแบบรายงาน (OFAR) เช่น ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้จากนายทะเบียนหลักทรัพย์

2.4 ระบบจัดการเอกสาร/ข้อมูลของสำนักงาน (ECM)

2.5 ข้อมูลที่ได้จากดำเนินการเพื่อการกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

3. สำนักงานได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากความร่วมมือด้านข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่

3.1 ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการให้ความเห็นชอบและการกระทำผิดจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมสรรพากร ในกรณีที่ไม่พบการกระทำผิดสำนักงานจะไม่จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

3.2 ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการกระทำผิดจากฐานข้อมูลการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (https://linkagemgmt.bora.dopa.go.th) ได้แก่ข้อมูลจากกรมบังคับคดี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นต้น ในกรณีที่ไม่พบการกระทำผิดสำนักงานจะไม่จัดเก็บข้อมูล

3.3 ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและยืนยันตัวตนจากกรมการปกครอง โดยสำนักงานจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน

2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

กิจกรรมการประมวลผลข้อมูล ชื่อระบบงาน ฐานการประมวลผลตามกฎหมาย
สำนักงานจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน(บุคคล)/เช็คคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม/ข้อมูลที่ได้จากการรับแบบรายงาน • ผู้บริหาร กรรมการ/ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ เช่น บล. บลจ. บลน.
• กรรมการบริษัทจดทะเบียน (white list)
• ผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
• กรรมการ ThaiBMA
• กรรมการ CRA
• ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
• นักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุน/ผู้วางแผน ที่ได้รับความเห็นชอบที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนภายใต้บริษัท รวมถึง พนักงานหรือตัวแทน (บุคคลธรรมดา)
• ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
• ผู้ควบคุม
• ผู้ประเมินหลัก
• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(บุคคล)/กรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล
• Head Front/Investment (รองผู้จัดการหรือเทียบเท่า/ผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า/ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า/ผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่า)
Head Back/Compliance/Risk (รองผู้จัดการหรือเทียบเท่า/ผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า/ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า/Head Compliance/ที่ปรึกษาคณะกรรมการ RMC/CC/IC Port) Investment (IC Fund/ที่ปรึกษา IC Fund/ผู้ช่วย Fund/Fund Dealer)
• ผู้สอบบัญชี
• ผู้ถือหุ้นกู้
ฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks)
สำนักงานจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (นิติบุคคล) • ระบบให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
• ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
• ใบอนุญาตกลุ่ม ตลท. (SET/TFEX/TCH/TSD)
• ทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัสตีของทรัสต์ที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน
• ที่ปรึกษาทางการเงิน
• บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
• ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
• นายทะเบียนหลักทรัพย์
• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (นิติบุคคล)
• ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน
• ตัวแทนการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล/บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม
• ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
• ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (crowdfunding portal)
ฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks)
การพิจารณาเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน การดำเนินการทางปกครอง และการดำเนินการใด ๆ ตามภารกิจของสำนักงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย • ทุกระบบงาน ฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks)
การกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใต้กำกับดูแล ซึ่งสำนักงานได้ดำเนินการกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks)

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อสำนักงานได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว สำนักงานมีภารกิจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านเว็ปไซต์สำนักงานตามอำนาจหน้าที่ในการเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อนักลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานมีการเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามภารกิจของสำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน สำนักงานจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน

ทั้งนี้ สำนักงานจะดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น มาตรฐาน ISO27001 หรือ NIST เป็นต้น และกรณีที่สำนักงานส่งหรือโอนข้อมูลไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ สำนักงานจะต้องแน่ใจว่าหน่วยงานปลายทางที่รับข้อมูลต้องมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. การจัดเก็บ

สำนักงานจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามลักษณะของข้อมูลที่ได้รับ โดย

2. สถานที่จัดเก็บ

สำนักงานจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามลักษณะของข้อมูลที่ได้รับ โดย

3. ระยะเวลาจัดเก็บ

สำนักงานมีการกำหนดระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention Policy)

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

สำนักงานไม่มีวัตถุประสงค์และภารกิจในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์เป็นการเฉพาะ แต่ในกรณีที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน อาจมีการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ได้ โดยกรณีที่มีกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ย่อมสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ใช่กรณีที่ผู้เยาว์อาจดำเนินการเองได้โดยลำพัง และสำนักงานจะทำให้แน่ใจว่าได้มีการรับทราบหรือให้ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงานได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับสำนักงาน
 2. สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล (right to be informed) ท่านมีสิทธิในการได้รับแจ้งถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะทำการประมวลผลก่อนการเก็บรวบรวมหรือในขณะเก็บรวบรวม
 3. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้สำนักงานทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้สำนักงานเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อสำนักงานได้
 4. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้สำนักงานแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้สำนักงานทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับสำนักงานไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้ ทั้งนี้ สำนักงานยังไม่มีระบบโอนย้ายข้อมูลอัตโนมัติรองรับ
 8. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer; DPO) ของสำนักงาน เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นการใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (http://www.mdes.go.th)

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยสำนักงานจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำร้องขอดังกล่าว

หากคำร้องของท่านถูกปฏิเสธ ทางสำนักงานจะแจ้งผลคำร้องพร้อมเหตุผลกลับไปยังช่องทางติดต่อที่ท่านกำหนดไว้ และหากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผลคำร้องของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer; DPO) ของสำนักงานได้

7. กิจกรรมสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดทุน

สำนักงานมีกิจกรรมสื่อสารและเผยแพรข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดทุน รวมถึงบริการของสำนักงานที่ท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการและการกำกับดูแลตามภารกิจของสำนักงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยสำนักงานจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว และท่านอาจขอยกเลิกความยินยอมดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ตามขั้นตอนดังนี้

 1. จาก Email ข้อมูลข่าวสารที่สำนักงานส่งให้ ให้กดปุ่ม ยกเลิกติดตามข่าวสาร
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของ Email
 3. กดยืนยัน เพื่อทำการยกเลิก

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว สำนักงานจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงในเว็ปไซต์ของสำนักงานโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

9. ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อหน่วยงานภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ The Securities and Exchange Commission, Thailand
สถานที่ติดต่อ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ช่องทางการติดต่อสำนักงาน Help Center: 1207
เบอร์โทรศัพท์: 0-2033-9999
อีเมล: info@sec.or.th
ช่องทางการติดต่อ หรือ รับข่าวสารอื่น ๆ https://www.sec.or.th/TH/Pages/Home.aspx
https://www.facebook.com/sec.or.th
https://www.youtube.com/user/insideSEC
https://twitter.com/ThaiSEC_News
ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล dpo@sec.or.th