แบบสำรวจคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า CFO และ สมุห์บัญชี

ข้อมูลทั่วไป
*ชื่อย่อหลักทรัพย์-บริษัท :
select

ข้อมูลส่วนบุคคล
*คำนำหน้าชื่อ :    
*ชื่อ : *นามสกุล :
*วัน/เดือน/ปี เกิด : เลขที่บัตรประชาชน :
*ชื่อตำแหน่ง : *ตำแหน่งเทียบเท่า :
*อีเมล์ :   *เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
อื่นๆ(ระบุ)