ช่องทางการติดต่อสอบถาม/ Contact channels
             


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กรณีมีคำถามในการใช้ระบบงาน กรุณาติดต่อ Service Desk โทร. (66) 1207 กด 3 โทรสาร. (66) 2033 9660 Email E-mail : helpdesk@sec.or.th