สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 23 June 2024 17:28

Company Profile LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Declared
SET ESG Ratings 4/
SET ESG Ratings
n/a
Business 4/
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address251-251/1 Soi Pakdee, Rama III Road, Bangkorleam, Bangkorleam Bangkok10120
Phone0-2079-9888
Fax 
URLwww.leogloballogistics.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายเกตติวิทย์  สิทธิสุนทรวงศ์  และ  น.ส.  อิสรีย์  หรีจินดา
เลขานุการบริษัทนายมานพ  ปัจวิทย์
Financial Statements (Concise Version) 5/

CG Score 2023 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2023 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 1, 2023) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The record of listed companies with corporate sustainable development "SET ESG Rating 2023"
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 22 June 2024