สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 04:41

Company Profile THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET) and DJSI
Business 4/
Business
The Company is the commercial bank providing a full range of financial services, including corporate and personal lending, retail and wholesale banking, foreign currency operations, international trade financing, cash management, custodial services, credit and charge card services and investment banking services.
Top 10 Major Shareholders(@31 Jan 2020)Share%
1. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว793,832,35923.38
2.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)392,649,10011.56
3.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)392,649,10011.56
4.บริษัท Thai NVDR Company Limited313,702,1899.24
5. STATE STREET EUROPE LIMITED94,377,9752.78
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED92,349,4552.72
7. สำนักงานประกันสังคม80,938,8002.38
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON55,259,4411.63
9. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC44,571,6961.31
10. GIC PRIVATE LIMITED34,704,3001.02
Business
The Company is the commercial bank providing a full range of financial services, including corporate and personal lending, retail and wholesale banking, foreign currency operations, international trade financing, cash management, custodial services, credit and charge card services and investment banking services.
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address9 RAJADAPISEK ROAD, CHATU CHAK Bangkok10900
Phone0-2544-1111, 0-2777-7777
Fax0-2937-7931
URLwww.scb.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์น.ส.  วรรณพร  บุลสุข
เลขานุการบริษัทนางศิริบรรจง    อุทโยภาศ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Interest & Div. Income103,306.4095,796.04129,127.21125,113.06122,443.06
- Loans-----
Interest Expense26,865.2124,224.8832,757.8032,803.5533,993.72
- Deposits-----
Net Interest & Div Income76,441.2071,571.1696,369.4192,309.5288,449.34
Bad Debt & Doubtful Acct.-----
Loss on Debt Restructuring-----
Non-Interest Income535.012,467.592,476.694,887.327,232.50
Fees & Service Income28,049.0027,991.6137,016.1236,854.8634,379.24
Gain on Investments-----
Gain on Exchange-----
Non-Interest Expenses52,055.0648,509.7164,638.7557,650.0651,643.66
- Personnel Expenses24,739.0722,057.4929,347.0427,488.3324,597.29
- Premises & Equip Expenses10,228.299,714.8213,263.8811,553.8410,823.31
- Fees & Service Expenses6,805.516,235.508,559.786,530.985,965.04
- Loss on Investments-----
- Loss on Exchange-----
Net Income before Tax52,405.2940,781.4449,563.3453,495.7659,162.46
Net Profit34,930.4732,983.9540,067.5643,151.9047,612.23
EPS (B.)10.289.7011.7912.6914.01
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow-77,990.84-78,962.8536,961.965,953.9171,227.52
Investing Cash Flow81,318.3393,022.48-14,825.791,805.66-50,990.44
Financing Cash Flow-10,108.22-16,111.89-15,801.23-7,246.82-18,704.44
Net Cash Flow-6,780.73-2,052.266,334.93512.751,532.64
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash40,181.1338,724.8247,116.8740,797.1840,488.51
Interbank & Money Mkt.454,080.22430,803.52377,904.58316,733.08257,256.08
Investment Net272,556.60468,266.80568,900.99570,370.84590,920.60
Net Loans and Accured Int.2,042,490.562,008,125.022,040,622.181,948,069.721,865,819.23
- Loans & Receivables2,183,697.212,131,858.052,170,100.802,059,948.451,962,604.96
- Allowance for Doubtful Acct107,918.4095,253.2999,404.6885,699.3073,353.58
Assets Forclosed-Net16,614.6212,425.2213,449.5811,283.6411,604.43
PP&E Net40,822.7043,359.4843,206.3644,164.3840,887.72
Total Assets2,981,218.243,097,905.893,187,339.623,024,032.022,913,023.14
Deposits2,193,822.332,123,468.402,159,630.552,092,457.202,026,272.12
Borrowings-----
- ST-Borrowing-----
Total Liabilities2,585,232.432,724,559.782,806,356.582,660,269.032,578,724.92
Authorized Capital70,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.00
Paid-Up Capital33,991.9233,991.9233,991.9233,991.9233,991.92
- Preferred Shares36.4337.2637.1837.8538.90
- Ordinary Shares33,955.5033,954.6633,954.7433,954.0733,953.02
Premium (Discount) On Share Capital11,124.1911,124.1911,124.1911,124.1911,124.19
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)333,396.86312,856.94319,241.90298,362.37273,630.58
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity395,471.79372,722.99380,026.60363,463.57334,088.77
Minority Interest514.02623.12956.45299.42209.45
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)3,395.59 3,395.58 3,395.47 
Market Cap (MB.)339,559.02 414,260.94 453,295.76 
Price (B./share)100.00 122.00 133.50 
BVPS (B./Share)116.34 116.34 109.65 
P/BV (X)0.86 1.05 1.22 
P/E (X)8.09 9.87 10.76 
Turnover Ratio (%)15.60 71.68 61.50 
Value Trade/Day (MB.)1,719.01 1,263.14 1,206.33 
Beta1.20 1.03 1.04 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-18.03 -8.61 -11.00 
Dividend Yield (%)5.50 4.51 4.12 
Payout Ratio0.51 0.44 0.44 
Dividend PolicyNot less than 30 percents of its consolidated annual net profit

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020