สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 14 July 2024 08:39

Financial Statement

Finanacial Statements ( 100 record(s) found)
NameYearStatusTypePeriodAs OfDetails
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2024ReviewedConsolidatedQ131/03/2024
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2024ReviewedCompanyQ131/03/2024
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2023AuditedConsolidatedYear31/12/2023
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2023AuditedCompanyYear31/12/2023
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2023ReviewedConsolidatedQ330/09/2023
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2023ReviewedCompanyQ330/09/2023
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2023ReviewedConsolidatedQ230/06/2023
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2023ReviewedCompanyQ230/06/2023
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2023ReviewedConsolidatedQ131/03/2023
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2023ReviewedCompanyQ131/03/2023
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2022AuditedConsolidatedYear31/12/2022
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2022AuditedCompanyYear31/12/2022
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2022ReviewedConsolidatedQ330/09/2022
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2022ReviewedCompanyQ330/09/2022
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2022ReviewedConsolidatedQ230/06/2022
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2022ReviewedCompanyQ230/06/2022
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2022ReviewedConsolidatedQ131/03/2022
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2022ReviewedCompanyQ131/03/2022
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2021AuditedConsolidatedYear31/12/2021
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2021AuditedCompanyYear31/12/2021
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedConsolidatedQ330/09/2021
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedCompanyQ330/09/2021
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedConsolidatedQ230/06/2021
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedCompanyQ230/06/2021
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedConsolidatedQ131/03/2021
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedCompanyQ131/03/2021
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2020AuditedConsolidatedYear31/12/2020
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2020AuditedCompanyYear31/12/2020
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2020ReviewedConsolidatedQ330/09/2020
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2020ReviewedCompanyQ330/09/2020
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2020ReviewedConsolidatedQ230/06/2020
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2020ReviewedCompanyQ230/06/2020
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2020ReviewedConsolidatedQ131/03/2020
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2020ReviewedCompanyQ131/03/2020
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2019AuditedConsolidatedYear31/12/2019
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2019AuditedCompanyYear31/12/2019
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2019ReviewedConsolidatedQ330/09/2019
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2019ReviewedCompanyQ330/09/2019
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2019ReviewedConsolidatedQ230/06/2019
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2019ReviewedCompanyQ230/06/2019
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2019ReviewedConsolidatedQ131/03/2019
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2019ReviewedCompanyQ131/03/2019
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2018AuditedConsolidatedYear31/12/2018
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2018AuditedCompanyYear31/12/2018
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2018ReviewedConsolidatedQ330/09/2018
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2018ReviewedCompanyQ330/09/2018
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2018ReviewedConsolidatedQ230/06/2018
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2018ReviewedCompanyQ230/06/2018
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2018ReviewedConsolidatedQ131/03/2018
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2018ReviewedCompanyQ131/03/2018
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2017AuditedConsolidatedYear31/12/2017
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2017AuditedCompanyYear31/12/2017
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2017ReviewedConsolidatedQ330/09/2017
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2017ReviewedCompanyQ330/09/2017
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2017ReviewedConsolidatedQ230/06/2017
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2017ReviewedCompanyQ230/06/2017
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2017ReviewedConsolidatedQ131/03/2017
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2017ReviewedCompanyQ131/03/2017
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2016AuditedConsolidatedYear31/12/2016
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2016AuditedCompanyYear31/12/2016
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedConsolidatedQ330/09/2016
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedCompanyQ330/09/2016
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedConsolidatedQ230/06/2016
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedCompanyQ230/06/2016
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedConsolidatedQ131/03/2016
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedCompanyQ131/03/2016
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2015AuditedConsolidatedYear31/12/2015
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2015AuditedCompanyYear31/12/2015
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2015ReviewedConsolidatedQ330/09/2015
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2015ReviewedCompanyQ330/09/2015
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2015ReviewedConsolidatedQ230/06/2015
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2015ReviewedCompanyQ230/06/2015
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2015ReviewedConsolidatedQ131/03/2015
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2015ReviewedCompanyQ131/03/2015
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2014AuditedConsolidatedYear31/12/2014
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2014AuditedCompanyYear31/12/2014
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2014ReviewedCompanyQ330/09/2014
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2014ReviewedConsolidatedQ330/09/2014
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2014ReviewedCompanyQ230/06/2014
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2014ReviewedConsolidatedQ230/06/2014
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2014ReviewedCompanyQ131/03/2014
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2014ReviewedConsolidatedQ131/03/2014
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2013AuditedCompanyYear31/12/2013
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2013AuditedConsolidatedYear31/12/2013
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2013ReviewedCompanyQ330/09/2013
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2013ReviewedConsolidatedQ330/09/2013
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2013ReviewedCompanyQ230/06/2013
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2013ReviewedConsolidatedQ230/06/2013
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2013ReviewedCompanyQ131/03/2013
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2013ReviewedConsolidatedQ131/03/2013
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2012AuditedCompanyYear31/12/2012
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2012AuditedConsolidatedYear31/12/2012
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2012ReviewedCompanyQ330/09/2012
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2012ReviewedConsolidatedQ330/09/2012
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2012ReviewedCompanyQ230/06/2012
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2012ReviewedConsolidatedQ230/06/2012
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2012ReviewedCompanyQ131/03/2012
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2012ReviewedConsolidatedQ131/03/2012
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2011AuditedCompanyYear31/12/2011
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED2011AuditedConsolidatedYear31/12/2011

Last updated on 13 July 2024