สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 August 2019 11:39

Reports on Acquisition or Disposition of Securities (Form 246-2)

Please enter search criteria
Issuer
Name of Acquisition/Disposition
Search by Date
Duration
To
 
Reports on Acquisition or Disposition of Securities (Form 246-2) ( 7 record(s) found)
Name of SecuritiesName of Acquisition/DispositionTypesTypes of SecuritiesAmount of Acquisition/Disposition (Before)Amount of Acquisition/DispositionAmount of Acquisition/Disposition (After)Transaction DateGroup Amount of Acquisition/Disposition (Before)Group Amount of Acquisition/DispositionGroup Amount of Acquisition/Disposition (After)RemarkFile
VGIธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ได้มาหุ้น   19/02/2561 3.336.7 
VGIบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)จำหน่ายหุ้น   31/05/2561 -6.4466.7 
VGIบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ได้มาหลักทรัพย์แปลงสภาพ   30/05/2561 2.7310.76 
VGIบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ได้มาหุ้น   19/06/2561 .4870.1 
VGIนาย วันชัย พันธุ์วิเชียรได้มาหลักทรัพย์แปลงสภาพ   10/06/2562 .045 
VGIบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)จำหน่ายหุ้น   19/06/2562 -6.7266.76 
VGIนาย วันชัย พันธุ์วิเชียรได้มาหลักทรัพย์แปลงสภาพ   26/06/2562 .265.25 
รายงาน 246 NVDR สามารถดูข้อมูลได้ที่ https://www.set.or.th/nvdr/th/info/report246-2_19.html
Last updated on 25 August 2019