สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 03 December 2021 02:24

Financial Statement (Full version)
SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2021ReviewedCompanyQ330/09/2021   
2021ReviewedConsolidatedQ330/09/2021   
2021ReviewedCompanyQ230/06/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedConsolidatedQ230/06/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedCompanyQ131/03/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedConsolidatedQ131/03/2021Unqualified opinion  
2020 CompanyYear31/12/2020Unqualified opinion  
2020 ConsolidatedYear31/12/2020Unqualified opinion  
2020ReviewedCompanyQ330/09/2020   
2020ReviewedConsolidatedQ330/09/2020   
2020ReviewedCompanyQ230/06/2020Unqualified opinion 
2020ReviewedConsolidatedQ230/06/2020Unqualified opinion 
2020ReviewedCompanyQ131/03/2020Unqualified opinion 
2020ReviewedConsolidatedQ131/03/2020Unqualified opinion 
2019 CompanyYear31/12/2019Unqualified opinion 
2019 ConsolidatedYear31/12/2019Unqualified opinion 
2019ReviewedCompanyQ330/09/2019Unqualified opinion  
2019ReviewedConsolidatedQ330/09/2019Unqualified opinion  
2019ReviewedCompanyQ230/06/2019Unqualified opinion 
2019ReviewedConsolidatedQ230/06/2019Unqualified opinion 
2019ReviewedCompanyQ131/03/2019Unqualified opinion 
2019ReviewedConsolidatedQ131/03/2019Unqualified opinion 
2018 CompanyYear31/12/2018Unqualified opinion 
2018 ConsolidatedYear31/12/2018Unqualified opinion 

Last updated on 02 December 2021