สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564 17:06

Company Profile บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ค้นหาบริษัท

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล Sustainability Development
CG Score 1/
คะแนน CG
AGM Level 2/
คะแนน AGM
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
ได้รับการรับรอง
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
ลักษณะธุรกิจ 5/
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตรายการทีวีดิจิตอลและให้บริการข่าวสาร โฆษณาผ่านสื่อทีวีดิจิตอล และสื่อรูปแบบใหม่ โดยเป็นการ spin off มาจาก NMG
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 มี.ค. 2564)จำนวนหุ้น%
1.บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)803,361,45571.45
2.น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์63,095,1005.61
3.นาย ปกรณ์ มงคลธาดา47,991,7564.27
4.นาย สมบัติ พานิชชีวะ34,069,2603.03
5.น.ส. อรอร อัครเศรณี25,760,0002.29
6.บริษัท กรีนสยาม จำกัด15,000,0001.33
7.นาง กมลรัตน์ ชาญสง่าเวช11,100,0000.99
8.นาย ชูชัย ชาญสง่าเวช11,100,0000.99
9.นาย สุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม6,600,0000.59
10.นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี5,500,0000.49
คณะกรรมการตำแหน่ง
1.นาย ฉาย บุนนาคประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
2.นาย สุภวัฒน์ สงวนงามกรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3.น.ส. อรอร อัครเศรณีกรรมการ
4.นาง วรางคณา กัลยาณประดิษฐกรรมการ
5.นาย เจษฎา บูรณพันธุ์ศรีกรรมการ
6.นาย สมบูรณ์ ม่วงกล่ำกรรมการ
7.น.ส. ปิยะดา ปุณณกิติเกษมกรรมการ
8.พลเอก วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์กรรมการ
9.นาย สุธี ผ่องไพบูลย์กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10.นาย ชาลี ดิษฐลักษณกรรมการอิสระ
11.นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูรกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12.น.ส. นริศรา ศรีสันต์กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13.นาย สแตนเล่ย์ ชุ่น หวั่งกรรมการอิสระ
ข้อมูลเบื้องต้น 5/
รายการรายละเอียด
ที่อยู่เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม.10260
เบอร์โทรศัพท์ 
เบอร์โทรสาร0-2338-3904
URLhttp://www.nbc.co.th
ข้อมูลผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อชื่อผู้ติดต่อ
ไม่พบข้อมูล
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
งบการเงินฉบับย่อ และข้อมูลทางการเงิน 5/
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.)9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบงบรวมงบรวมงบรวมงบรวมงบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ275.57653.66857.61457.06380.00
รายได้อื่น86.2235.0953.9235.4443.25
รวมรายได้361.79688.75911.53492.82423.53
ต้นทุน340.49507.66668.85401.84360.32
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร121.95183.26247.38133.74122.99
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย401.76690.67870.7678.51486.09
EBITDA31.3672.54134.41483.006.34
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย71.3374.4693.6468.6968.91
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้-39.97-1.9240.77414.31-62.57
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-66.62-5.7343.07405.25-98.79
กำไรต่อหุ้น (บาท)-0.06-0.010.060.76-0.18
งบกระแสเงินสด (ลบ.)9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบงบรวมงบรวมงบรวมงบรวมงบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน-16.5562.52130.23-3.6656.87
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน-114.27-67.22-274.05-126.857.97
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน-11.14115.88281.5638.56-6.39
เงินสดสุทธิ-141.96111.17137.74-91.9658.45
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.)9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบงบรวมงบรวมงบรวมงบรวมงบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด21.05137.91164.4826.74118.69
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ71.0699.9390.7999.9488.62
สินค้าคงเหลือ0.3030.3522.15-0.20
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน192.22312.74306.65177.86261.72
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ118.29151.69140.3197.2763.56
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน732.45688.35740.89513.27450.01
รวมสินทรัพย์924.671,001.081,047.54691.13711.74
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม-----
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ41.1266.1984.1549.9351.64
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี17.4058.6062.9567.30-
รวมหนี้สินหมุนเวียน130.78228.97232.11190.09103.06
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน139.51205.4998.6269.15574.01
รวมหนี้สิน270.29434.46330.72259.24677.08
ทุนจดทะเบียน1,124.42803.151,124.42803.16720.34
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า1,124.42803.151,124.42535.44535.44
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น547.61698.60547.61824.43824.43
กำไร(ขาดทุน)สะสม-948.21-934.40-881.59-927.98-1,325.21
หุ้นทุนรับซื้อคืน-----
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย-----
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น-70.00--70.00--
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน-70.00--70.00--
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่653.82567.36720.44431.8834.66
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย0.56-0.74-3.610.00-0.00
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติYTD
29 พ.ย. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น)1,124.42 1,124.42 535.44 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)1,124.42 674.65 257.01 
ราคา (บาท/หุ้น)1.00 0.60 0.48 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)0.58 0.71 0.84 
P/BV (X)1.72 0.85 0.83 
P/E (X)N/A N/A 0.95 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%)79.06 6.90 11.47 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.)3.93 0.11 0.14 
Beta1.06 0.92 0.02 
 
อัตราผลตอบแทนYTD 2563 2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%)66.67 25.00 8.01 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)N/A N/A N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรN/A N/A 
นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ข้อมูล CG Score ประจำปี 2563 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ข้อมูล AGM ประจำปี 2563 จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564) มิถุนายน 2 กลุ่ม คือ
  • ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
  • ได้รับการรับรอง CAC
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ข้อมูลรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2563 ประกอบด้วย
  • บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Thailand Sustainability Investment: THSI (SET) และ THSI (mai)
  • บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินโดย Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
ข้อมูลทางการเงิน / ลักษณะธุรกิจ / ที่อยู่ / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / กรรมการ / ข่าวการเปิดเผยธุรกรรมที่สำคัญและรายการที่เกี่ยวโยง / Opportunity day เป็นของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตกลงและรับทราบว่าลิขสิทธิ์ข้อมูลดังกล่าวเป็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถใช้งานเพื่อการศึกษา หรือการลงทุนส่วนตัวเท่านั้น ในกรณีที่ใช้งานข้อมูลในเชิงพาณิชย์ กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์ฯ e-mail: infoproducts@set.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 29 พฤศจิกายน 2564