สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 19 มกราคม 2564 02:44

Company Profile บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ค้นหาบริษัท

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล Sustainability Development
CG Score 1/
คะแนน CG
AGM Level 2/
คะแนน AGM
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
ลักษณะธุรกิจ 5/
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร รวมถึงช่องทางออนไลน์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มี.ค. 2563)จำนวนหุ้น%
1.นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์121,096,15024.22
2.ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)43,463,4808.69
3.นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์42,012,7558.40
4.บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด42,000,0008.40
5.นาย วรชัย พิจารณ์จิตร36,350,9607.27
6.นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์21,245,2554.25
7.นาง สุจิตรา มงคลกิติ17,933,6103.59
8.บริษัท วัชรพล จำกัด13,911,7902.78
9.นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ13,426,3802.69
10.นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์13,139,7552.63
คณะกรรมการตำแหน่ง
1.นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
2.นาย วรชัย พิจารณ์จิตรกรรมการ
3.นาย ชาติศิริ โสภณพนิชกรรมการ
4.นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติกรรมการ
5.นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์กรรมการ
6.นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์กรรมการ
7.นาย รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์กรรมการ
8.นาย พรชัย ชุนหจินดากรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9.นาย วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10.นาย จอห์น ทอมพ์สันกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11.นาย รัสเซล เลตัน เคคูเอวากรรมการอิสระ
12.นาย จรูญ อินทจารกรรมการอิสระ
ข้อมูลเบื้องต้น 5/
รายการรายละเอียด
ที่อยู่อาคารบางกอกโพสต์ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110
เบอร์โทรศัพท์0-2616-4000
เบอร์โทรสาร0-2240-3790
URLhttps://www.bangkokpost.co.th/
ข้อมูลผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนายวศิน  โชติรวี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
งบการเงินฉบับย่อ และข้อมูลทางการเงิน 5/
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.)9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ322.35593.36800.841,230.031,328.54
รายได้อื่น5.8513.9114.5440.2135.77
รวมรายได้328.75607.27815.381,270.241,367.06
ต้นทุนขาย364.88584.49748.41991.261,156.32
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร164.53235.26334.72367.34426.38
รวมค่าใช้จ่าย529.41917.261,275.871,358.971,647.81
EBITDA-147.95-234.08-365.5530.18-139.59
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย52.7175.9194.94118.90141.16
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้-200.66-309.99-460.49-88.73-280.75
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ-244.56-341.54-308.76-167.65-358.83
กำไรต่อหุ้น (บาท)-0.49-0.68-0.62-0.34-0.72
งบกระแสเงินสด (ลบ.)9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน-24.94-115.43-146.57-92.92-110.97
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน1.04-0.530.849.85-3.90
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน20.16112.77142.6179.7657.39
เงินสดสุทธิ-3.74-3.20-3.12-3.31-57.48
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.)9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด1.925.585.668.7812.09
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ105.56285.34218.78388.00394.09
สินค้าคงเหลือ11.2629.0013.0769.8669.88
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน132.36444.93354.81588.74590.69
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ1,567.191,311.141,609.651,450.421,339.85
รวมสินทรัพย์2,088.521,992.202,283.892,283.982,222.78
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม983.23976.94981.78936.18843.92
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ126.74165.88124.05198.39242.38
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี144.0091.0099.0064.0012.50
รวมหนี้สินหมุนเวียน1,568.961,436.561,432.011,306.901,212.87
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน481.29495.79553.43573.98601.19
รวมหนี้สิน2,050.251,932.351,985.431,880.871,814.06
ทุนจดทะเบียน505.00505.00505.00505.00505.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า500.00500.00500.00500.00500.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น-----
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น-----
กำไร(ขาดทุน)สะสม-1,437.73-1,211.94-1,198.78-884.82-721.39
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย-----
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่47.7723.18295.21350.30355.99
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย-9.5036.673.2552.8152.73
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติYTD
18 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น)500.00 500.00 500.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)490.00 500.00 1,100.00 
ราคา (บาท/หุ้น)0.98 1.00 2.20 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)0.10 0.10 0.05 
P/BV (X)10.26 10.47 47.44 
P/E (X)N/A N/A N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%)0.01 8.57 3.12 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.)0.00 0.23 0.14 
Beta-0.09 -0.07 0.42 
 
อัตราผลตอบแทนYTD 2563 2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%)-2.00 -54.55 -23.61 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)N/A N/A N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรN/A N/A N/A 
นโยบายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของทุกๆ ปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่าย เงินดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุน และสภาพคล่องของกิจการ

ข้อมูล CG Score ประจำปี 2562 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ข้อมูล AGM ประจำปี 2562 จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563) มิถุนายน 2 กลุ่ม คือ
  • ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
  • ได้รับการรับรอง CAC
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ข้อมูลรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2561 ประกอบด้วย
  • บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Thailand Sustainability Investment: THSI (SET) และ THSI (mai)
  • บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินโดย Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
ข้อมูลทางการเงิน / ลักษณะธุรกิจ / ที่อยู่ / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / กรรมการ / ข่าวการเปิดเผยธุรกรรมที่สำคัญและรายการที่เกี่ยวโยง / Opportunity day เป็นของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตกลงและรับทราบว่าลิขสิทธิ์ข้อมูลดังกล่าวเป็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถใช้งานเพื่อการศึกษา หรือการลงทุนส่วนตัวเท่านั้น ในกรณีที่ใช้งานข้อมูลในเชิงพาณิชย์ กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์ฯ e-mail: infoproducts@set.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 18 มกราคม 2564