สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 15 สิงหาคม 2563 02:49

เอกสารเผยแพร่ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภทรายงาน
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์/หุ้นอ้างอิง
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) : SE-ED

งบการเงินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
วันที่สั่งการ/ขอผ่อนผันชื่อบริษัทงบการเงินที่ต้องแก้ไข/ขอผ่อนผันรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
งบการเงิน (จำนวนรายการที่พบ 139 รายการ)
ชื่อประจำปีประเภทงบชนิดงบงวดสิ้นสุดวันที่รายละเอียด
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2540สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2540
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2540สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2540
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2540สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2540
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2540ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2540
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2552ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2552
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2553สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2553
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2553สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2553
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2553สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2553
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2553ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2553
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)2554สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2554
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (จำนวนรายการที่พบ 15 รายการ)
วันที่เวลาหัวข้อข่าวรายละเอียด
13/08/256319:43คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13/05/256320:58คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
26/02/256321:47คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
08/11/256219:23คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
09/08/256219:44คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
10/05/256219:34คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
22/02/256221:31คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
09/11/256119:35คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
14/08/256117:22คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (แก้ไข)
10/08/256121:41คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
งบการเงินที่สำนักงานแจ้งให้แก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
ชื่อรายละเอียดรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 24 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)256225/03/2563
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)256104/04/2562
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)256028/03/2561
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255928/03/2560
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255828/03/2559
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255731/03/2558
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255631/03/2557
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255527/03/2556
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255429/03/2555
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255330/03/2554
56-2 : รายงานประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 10 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)256230/06/2563
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)256125/04/2562
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)256023/04/2561
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255928/04/2560
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255812/04/2559
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255727/04/2558
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255629/05/2557
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255514/05/2556
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255307/04/2554
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)255226/04/2553

ปรับปรุงล่าสุด 14 สิงหาคม 2563