สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 19 กันยายน 2562 18:21

เอกสารเผยแพร่ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภทรายงาน
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์/หุ้นอ้างอิง
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง

บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) : PHATRA

งบการเงินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
วันที่สั่งการชื่อบริษัทงบการเงินที่ต้องแก้ไขรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 15 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)256028/03/2561
บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)255928/03/2560
บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)255828/03/2559
บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)255731/03/2558
บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)255626/03/2557
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)256129/03/2562
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)255627/03/2557
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)255529/03/2556
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)255402/04/2555
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)255331/03/2554

ปรับปรุงล่าสุด 18 กันยายน 2562