สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 14 กรกฎาคม 2567 09:33

ผลการประเมินบริษัทจดทะเบียน

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
หมวดอุตสาหกรรม :
แสดงผลการประเมิน :
CG ScoreAGM LevelThai-CACTHSI

ข้อมูล CG Score ประจำปี 25656จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (แนวทางปฏิบัติในการประกาศผลโครงการของสมาคม)
ข้อมูล AGM ประจำปี 2566 จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566) มี 2 กลุ่ม คือ
  • ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
  • ได้รับการรับรอง CAC
ข้อมูลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567