สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 14 กรกฎาคม 2567 08:51

งบการเงินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข

งบการเงินที่อยู่ระหว่างการแก้ไข (จำนวนรายการที่พบ 32 รายการ)
วันที่สั่งการ/ขอผ่อนผันชื่อบริษัทงบการเงินที่ต้องแก้ไข/ขอผ่อนผันรายละเอียด
24/10/2566บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. สั่งการ CMO จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับประเด็นข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
17/05/2566บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. สั่งการ STARK ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
07/05/2563บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัดการขอผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน Q1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31/03/2563
12/04/2561บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ขยายระยะเวลาให้ EARTH ชี้แจงความมีอยู่จริงและมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหิน
16/03/2561บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ให้ EARTH ชี้แจงความมีอยู่จริงและมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหิน
31/01/2561บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ให้ CHUO ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีและเร่งส่งงบการเงิน
22/01/2561บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ขยายเวลา PACE นำส่งคำชี้แจงข้อมูลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเป็นครั้งที่ 2
08/12/2560บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ขยายเวลา PACE นำส่งคำชี้แจงข้อมูลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
16/11/2560บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ให้ PACE ชี้แจงข้อมูลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
09/08/2560บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. สั่งให้ EARTH นำส่งเอกสารภายใน 5 วัน และทำ special audit ที่มาของมูลหนี้
01/08/2560บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ให้ POLAR เร่งนำส่งรายงาน special audit
27/07/2560บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ไม่ผ่อนผัน EARTH ขยายเวลาส่งรายงาน special audit และจะพิจารณาการทำหน้าที่ของผู้บริหาร
23/06/2560บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. สั่ง EARTH จัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
23/06/2560บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. สั่ง POLAR จัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
17/03/2560บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SEC grants a second extension to KC special audit report submission
13/03/2560บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ขยายเวลา KC นำส่งรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษครั้งที่ 2
10/02/2560บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ขยายเวลา KC นำส่งรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
06/01/2560บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. สั่งให้ บมจ. KC แก้ไขงบการเงินและจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
24/05/2559บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. แจ้งให้ บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ (EIC) ส่งงบการเงินงวดประจำปี 2557 งวดไตรมาส 1, 2 และ 3 ของปี 2558 (Q1 Q2 Q3/2558) และงวดประจำปี 2558 ฉบับแก้ไขที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและสอบทานแล้วต่อ ก.ล.ต.
29/04/2559บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ให้ AIE และ AI ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558
29/04/2559บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ให้ AIE และ AI ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558
09/06/2558บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. แจ้ง EIC ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน
27/05/2558บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ไม่ผ่อนผันกำหนดเวลาส่งงบการเงินให้ AIE และ AI และให้ AIE ส่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
27/05/2558บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ไม่ผ่อนผันกำหนดเวลาส่งงบการเงินให้ AIE และ AI และให้ AIE ส่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
22/05/2558บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ไม่ผ่อนผันกำหนดเวลาให้ TIES นำส่งงบการเงินงวดปี 2557 และงวดไตรมาส 1/2558
27/04/2558บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ให้ AIE และ AI ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีและให้ AIE ชี้แจงข้อเท็จจริง
27/04/2558บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ให้ AIE และ AI ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีและให้ AIE ชี้แจงข้อเท็จจริง
08/04/2558บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. แจ้ง TIES แก้ไขงบการเงินงวด ปี 2557
22/03/2556บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. ไม่ขยายเวลาให้ TUCC นำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ปี 2555 ฉบับแก้ไข และงบการเงินงวดประจำปี 2555
06/02/2556บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. แจ้ง บมจ. ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการสอบทานงบการเงินไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2555
26/11/2555บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. แจ้ง ให้ บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น แก้ไขงบการเงินประจำปี 2553 และให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2553 และ 2554
30/08/2554บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)ก.ล.ต. แจ้ง ให้ บมจ. ยานภัณฑ์ แก้ไขงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2553 และประจำปี 2553

ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567