สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2567 15:33

[กองทุนรวมทั่วไป] สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)

[กองทุนรวมทั่วไป] สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet) (จำนวนรายการที่พบ 72 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)พฤศจิกายน/2566
2สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)ตุลาคม/2566
3สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)กันยายน/2566
4สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)สิงหาคม/2566
5สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)กรกฎาคม/2566
6สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)มิถุนายน/2566
7สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)พฤษภาคม/2566
8สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)เมษายน/2566
9สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)มีนาคม/2566
10สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)กุมภาพันธ์/2566
11สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)มกราคม/2566
12สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)ธันวาคม/2565
13สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)พฤศจิกายน/2565
14สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)ตุลาคม/2565
15สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)กันยายน/2565
16สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)สิงหาคม/2565
17สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)กรกฎาคม/2565
18สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)มิถุนายน/2565
19สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)พฤษภาคม/2565
20สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)เมษายน/2565
21สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)มีนาคม/2565
22สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)กุมภาพันธ์/2565
23สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)มกราคม/2565
24สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)ธันวาคม/2564
25สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)พฤศจิกายน/2564
26สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)ตุลาคม/2564
27สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)กันยายน/2564
28สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)สิงหาคม/2564
29สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)กรกฎาคม/2564
30สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)มิถุนายน/2564
31สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)พฤษภาคม/2564
32สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)เมษายน/2564
33สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)มีนาคม/2564
34สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)กุมภาพันธ์/2564
35สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)มกราคม/2564
36สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)ธันวาคม/2563
37สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)พฤศจิกายน/2563
38สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)ตุลาคม/2563
39สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)กันยายน/2563
40สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)สิงหาคม/2563
41สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)กรกฎาคม/2563
42สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)มิถุนายน/2563
43สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)พฤษภาคม/2563
44สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)เมษายน/2563
45สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)มีนาคม/2563
46สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)กุมภาพันธ์/2563
47สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)มกราคม/2563
48สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)ธันวาคม/2562
49สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)พฤศจิกายน/2562
50สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)ตุลาคม/2562
51สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)กันยายน/2562
52สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)สิงหาคม/2562
53สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)กรกฎาคม/2562
54สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)มิถุนายน/2562
55สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)พฤษภาคม/2562
56สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)เมษายน/2562
57สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)มีนาคม/2562
58สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)กุมภาพันธ์/2562
59สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)มกราคม/2562
60สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)ธันวาคม/2561
61สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)พฤศจิกายน/2561
62สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)ตุลาคม/2561
63สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)กันยายน/2561
64สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)สิงหาคม/2561
65สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)กรกฎาคม/2561
66สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)มิถุนายน/2561
67สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)พฤษภาคม/2561
68สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)เมษายน/2561
69สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)มีนาคม/2561
70สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)กุมภาพันธ์/2561
71สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)มกราคม/2561
72สรุปภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม (Fact sheet)ธันวาคม/2560

ปรับปรุงล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2567