สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2567 16:50

[กองทุนรวมทั่วไป] ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

[กองทุนรวมทั่วไป] ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (จำนวนรายการที่พบ 78 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมพฤศจิกายน/2566
2ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมตุลาคม/2566
3ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกันยายน/2566
4ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมสิงหาคม/2566
5ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกรกฎาคม/2566
6ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมมิถุนายน/2566
7ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมพฤษภาคม/2566
8ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมเมษายน/2566
9ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมมีนาคม/2566
10ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกุมภาพันธ์/2566
11ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมมกราคม/2566
12ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมธันวาคม/2565
13ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมพฤศจิกายน/2565
14ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมตุลาคม/2565
15ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกันยายน/2565
16ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมสิงหาคม/2565
17ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกรกฎาคม/2565
18ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมมิถุนายน/2565
19ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมพฤษภาคม/2565
20ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมเมษายน/2565
21ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมมีนาคม/2565
22ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกุมภาพันธ์/2565
23ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมมกราคม/2565
24ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมธันวาคม/2564
25ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมพฤศจิกายน/2564
26ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมตุลาคม/2564
27ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกันยายน/2564
28ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมสิงหาคม/2564
29ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกรกฎาคม/2564
30ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมมิถุนายน/2564
31ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมพฤษภาคม/2564
32ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมเมษายน/2564
33ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมมีนาคม/2564
34ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกุมภาพันธ์/2564
35ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมมกราคม/2564
36ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมธันวาคม/2563
37ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมพฤศจิกายน/2563
38ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมตุลาคม/2563
39ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกันยายน/2563
40ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมสิงหาคม/2563
41ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกรกฎาคม/2563
42ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมมิถุนายน/2563
43ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมพฤษภาคม/2563
44ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมเมษายน/2563
45ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมมีนาคม/2563
46ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกุมภาพันธ์/2563
47ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมมกราคม/2563
48ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมธันวาคม/2562
49ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมพฤศจิกายน/2562
50ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมตุลาคม/2562
51ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกันยายน/2562
52ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมสิงหาคม/2562
53ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกรกฎาคม/2562
54ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมมิถุนายน/2562
55ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมพฤษภาคม/2562
56ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมเมษายน/2562
57ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมมีนาคม/2562
58ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกุมภาพันธ์/2562
59ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมมกราคม/2562
60ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมธันวาคม/2561
61ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมพฤศจิกายน/2561
62ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมตุลาคม/2561
63ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกันยายน/2561
64ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมสิงหาคม/2561
65ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกรกฎาคม/2561
66ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมมิถุนายน/2561
67ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมพฤษภาคม/2561
68ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมเมษายน/2561
69ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมมีนาคม/2561
70ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกุมภาพันธ์/2561
71ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมมกราคม/2561
72ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมธันวาคม/2560
73ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมพฤศจิกายน/2560
74ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมตุลาคม/2560
75ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกันยายน/2560
76ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมสิงหาคม/2560
77ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมกรกฎาคม/2560
78ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนรวมมิถุนายน/2560

ปรับปรุงล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2567