สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 05 มิถุนายน 2566 13:16

ตราสารออกใหม่ - กองทุนรวม

หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) (จำนวนรายการที่พบ 13 รายการ)
บริษัทจัดการประเภทกองทุนชื่อกองทุนชื่อย่อกองทุนวันที่อนุมัติจัดตั้งวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 44 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKTSUPAI4402/06/256607/06/256613/06/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 43 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKTSUPAI4329/05/256631/05/256606/06/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M8KFTGB6M801/06/256606/06/256609/06/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน QKGB6MQ30/12/256506/06/256612/06/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKFF1YAF-BR01/06/256606/06/256613/06/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11TEQT5M1131/03/256606/06/256608/06/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBASF6MT131/05/256602/06/256612/06/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 17SCBCP3M1701/06/256606/06/256612/06/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBLINK2YC31/05/256607/06/256613/06/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดกองทุนรวมกองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 2/23 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยBFTERM2/23(AI)29/05/256631/05/256606/06/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ABCA30/08/256406/06/256616/06/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y2ES-GOVCP1Y230/05/256607/06/256614/06/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน ซีรี่ส์ 1 MGOV6M122/05/256629/05/256607/06/2566 

ปรับปรุงล่าสุด 04 มิถุนายน 2566