สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 12:56

งบการเงิน

งบการเงิน (จำนวนรายการที่พบ 142 รายการ)
ชื่อประจำปีประเภทงบชนิดงบงวดสิ้นสุดวันที่รายละเอียด
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2551สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2551
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2551ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2551
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2551สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2551
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2551สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2551
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2552สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2552
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2552ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2552
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2552สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2552
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2552สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2552
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2553สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2553
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2553สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2553
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2553สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2553
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2553ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2553
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2554สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2554
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2554สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2554
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2554สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2554
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2554ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2554
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2555สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2555
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2555สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2555
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2555สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2555
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2555ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2555
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2556สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2556
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2556สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2556
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2556สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2556
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2556ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2556
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2557ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2557
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2557สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2557
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2557สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2557
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2557สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2557
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2558สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2558
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2558สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2558
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2558สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2558
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2558ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2558
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2559สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2559
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2559สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2559
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2559สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2559
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2559ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2559
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2560สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2560
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2560สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2560
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2560ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2560
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2560สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2560
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2561สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2561
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2561ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2561
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2561สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2561
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2563สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2563
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2562ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2562
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2562สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2562
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2562สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2562
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2562สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2562
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2561สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2561
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2559ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2559
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2559สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2559
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2559สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2559
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2559สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2559
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2558ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2558
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2558สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2558
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2558สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2558
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2558สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2558
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2557ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2557
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2557สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2557
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2557สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2557
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2557สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2557
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2556ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2556
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2556สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2556
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2556สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2556
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2556สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2556
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2555ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2555
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2555สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2555
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2555สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2555
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2555สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2555
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2554ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2554
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2554สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2554
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2554สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2554
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2554สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2554
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2553ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2553
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2553สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2553
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2553สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2553
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2553สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2553
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2552ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2552
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2552สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2552
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2552สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2552
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2552สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2552
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2551ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2551
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2551สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2551
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2551สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2551
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2551สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2551
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2550ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2550
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2550สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2550
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2550สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2550
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2550สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2550
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2549ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2549
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2549สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2549
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2549สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2549
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2549สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2549
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2548ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2548
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2548สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2548
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2548สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2548
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2548สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2548
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2547ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2547
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2547สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2547
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2547สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2547
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2547สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2547
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2546ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2546
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2546สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2546
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2546สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2546
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2546สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2546
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2545ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2545
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2545สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2545
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2545สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2545
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2545สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2545
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2544ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2544
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2544สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2544
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2544สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2544
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2544สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2544
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2543ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2543
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2543สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2543
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2543สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2543
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2543สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2543
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2542ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2542
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2542สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2542
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2542สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2542
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2542สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2542
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2541ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2541
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2541สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2541
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2541สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2541
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2541สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2541
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2540ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2540
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2540สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2540
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2540สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2540
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2540สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2540
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2563สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2563
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2562ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2562
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2562สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2562
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2562สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2562
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2562สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2562
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2561ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2561
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2561สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2561
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2561สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2561
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2561สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2561
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2560ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2560
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2560สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2560
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2560สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2560
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2560สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2560

ปรับปรุงล่าสุด 12 สิงหาคม 2563