สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564 15:27

ตราสารออกใหม่ - ตราสารหนี้

ตราสารหนี้ [ข้อมูลจะแสดงเป็นระยะเวลา 14 วันหลังจากวันที่เริ่มมีการซื้อขาย] (จำนวนรายการที่พบ 132 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการมูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท)/1วันที่ Filing มีผลบังคับใช้วันที่เริ่มการเสนอขาย/2วันที่สิ้นสุดการขาย/2เงื่อนไขพิเศษหมายเหตุFiling
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPOหุ้นกู้ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25690.00 20/01/256525/01/2565  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2572]0.00 17/01/256519/01/2565  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2575]0.00 17/01/256519/01/2565  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2577]0.00 17/01/256519/01/2565  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2580]0.00 17/01/256519/01/2565  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2570]0.00 17/01/256519/01/2565  
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด 320.00 13/01/256519/01/2565มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) มูลค่า [?] ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ [?] พ.ศ. 2565 0.00 11/01/256511/01/2565  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [X]0.00 11/01/256513/01/2565  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [X]0.00 11/01/256513/01/2565  
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?]0.50 28/12/256429/12/2564  
บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/HNWหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะสั้นและไม่มีประกันของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565150.00 22/12/256422/12/2564ด้อยสิทธิ 
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน 400.00 21/12/256423/12/2564ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน180.00 21/12/256423/12/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์(ประเทศไทย) จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด 300.00 21/12/256423/12/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไวร์เลส จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไวร์เลส จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 1,600.00 20/12/256422/12/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า xx.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ xx (BPP2xxxx)0.00 17/12/256417/12/2564  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์พันธบัตร (Bond) - ระยะยาวIIพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25684,000.00 15/12/256415/12/2564  
บริษัท หลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565200.00 13/12/256415/12/2564  
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567600.0023/11/256413/12/256415/12/2564  
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568600.0023/11/256413/12/256415/12/2564  
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567400.0022/11/256413/12/256415/12/2564  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 50/2021 มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 มีนาคม 2565997.4126/11/256408/12/256408/12/2564  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 มิถุนายน 2565 (BANPU22607B)994.2526/11/256407/12/256407/12/2564  
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า xx ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ xx (LHBANKx)0.00 05/12/256405/12/2564  
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จำนวน 3,200 ล้านบาท (BJC22601A)3,189.0729/11/256403/12/256403/12/2564  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 066/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 มีนาคม 2565 (MTN รุ่นที่ 039/2564) 498.7829/11/256403/12/256403/12/2564  
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIIหุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25661,300.0001/12/256403/12/256407/12/2564  
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25661,000.0029/11/256402/12/256407/12/2564  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 28 วัน จำนวนเงิน 700 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 29 ธันวาคม 2564700.0026/11/256401/12/256401/12/2564  
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้สกุลเงินยูโรของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25651,933.50 01/12/256402/12/2564  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567500.0024/11/256401/12/256402/12/2564  
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน340.0025/11/256401/12/256407/12/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) อายุ 178 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 81/256444.4625/11/256430/11/256430/11/2564  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 45.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 พฤษภาคม 256545.0030/11/256430/11/256430/11/2564  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มูลค่า 3,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (CPN22224A)2,995.6230/11/256430/11/256430/11/2564  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 30 วัน จำนวนเงิน 830 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 30 ธันวาคม 2564830.0030/11/256430/11/256430/11/2564  
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด มูลค่า 95 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 95.0026/11/256430/11/256430/11/2564  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 065/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (MTN รุ่นที่ 038/2564) 994.8929/11/256430/11/256430/11/2564  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2563 ชุดที่ 123 มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ASK22601A)198.4129/11/256430/11/256430/11/2564  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2563 ชุดที่ 124 มูลค่า 300 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ASK22303A)298.8629/11/256430/11/256430/11/2564  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 120 ล้านบาท ครั้งที่ 15/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565119.5529/11/256430/11/256430/11/2564  
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 50.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 พฤษภาคม 256549.1629/11/256430/11/256430/11/2564  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 31/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 สิงหาคม 2565900.0029/11/256430/11/256430/11/2564  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 32/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 สิงหาคม 25651,100.0029/11/256430/11/256430/11/2564  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 33/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 มีนาคม 2565150.0029/11/256430/11/256430/11/2564  
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25671,000.0029/11/256430/11/256402/12/2564  
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25681,000.0029/11/256430/11/256402/12/2564  
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25711,250.0029/11/256430/11/256402/12/2564  
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25741,250.0029/11/256430/11/256402/12/2564  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 800.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 สิงหาคม 2565 (BANPU22823A)792.6426/11/256429/11/256429/11/2564  
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด มูลค่า 1,000 ล้านบาทครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 มกราคม 2565998.8829/11/256429/11/256429/11/2564  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 1 วัน จำนวนเงิน 200 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 30 พฤศจิกายน 2564200.0029/11/256429/11/256429/11/2564  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567800.0024/11/256429/11/256401/12/2564  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569200.0024/11/256429/11/256401/12/2564  
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567500.0026/11/256429/11/256401/12/2564  
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25691,300.0026/11/256429/11/256401/12/2564  
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25711,200.0026/11/256429/11/256401/12/2564  
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566100.0023/11/256429/11/256401/12/2564  
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25731,200.0024/11/256429/11/256430/11/2564มีประกัน 
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) อายุ 88 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 83/256420.0026/11/256429/11/256429/11/2564  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพันธบัตร (Bond) - ระยะยาวII/MTNพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.25695,000.0025/11/256426/11/256429/11/2564  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพันธบัตร (Bond) - ระยะยาวII/MTNพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.25763,000.0025/11/256426/11/256429/11/2564  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพันธบัตร (Bond) - ระยะยาวII/MTNพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ครั้งที 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.25845,000.0025/11/256426/11/256429/11/2564  
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 มูลค่า 1,300,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (BTG22223A)1,297.6325/11/256426/11/256426/11/2564  
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 มูลค่า 150,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 (BTG22601A)149.4325/11/256426/11/256426/11/2564  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 23/2564 อายุไม่เกิน 270 วัน 499.2823/11/256426/11/256426/11/2564  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200 ล้านบาท ครั้งที่ 14/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565199.2125/11/256426/11/256426/11/2564  
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2564 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25661,000.0025/11/256426/11/256426/11/2564มีประกัน 
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2564 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25673,000.0025/11/256426/11/256426/11/2564มีประกัน 
บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้น ซึ่งมีผู้ค้ำประกันของบริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 25653,100.0022/11/256426/11/256426/11/2564มีประกัน 
บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะสั้นII/HNW 1,000.0026/11/256426/11/256424/11/2565  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565400.0024/11/256425/11/256425/11/2564  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 5 วัน จำนวนเงิน 20 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 30 พฤศจิกายน 256420.0025/11/256425/11/256425/11/2564  
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั่วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุไม่เกิน 270 วัน ครั้งที่ 7/2564 มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 ธันวาคม 2564 499.7424/11/256425/11/256425/11/2564  
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 200.0024/11/256425/11/256425/11/2564  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 064/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 (MTN รุ่นที่ 037/2564) 298.4724/11/256425/11/256425/11/2564  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200 ล้านบาท ครั้งที่ 13/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 พฤษภาคม 2565198.3824/11/256425/11/256425/11/2564  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 49/2021 มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565498.7122/11/256424/11/256424/11/2564  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 48/2021 มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565498.7222/11/256424/11/256424/11/2564  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 6 วัน จำนวนเงิน 10 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 30 พฤศจิกายน 256410.0024/11/256424/11/256424/11/2564  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200 ล้านบาท ครั้งที่ 12/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565199.2023/11/256424/11/256424/11/2564  
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/HNW/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 สิงหาคม 2565200.0011/11/256424/11/256424/11/2564  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 7 วัน จำนวนเงิน 10 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 30 พฤศจิกายน 256410.0023/11/256423/11/256423/11/2564  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (KTC21D08A)99.9822/11/256423/11/256423/11/2564  
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน800.0019/11/256423/11/256425/11/2564ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 46/2021 มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565997.4116/11/256422/11/256422/11/2564  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 47/2021 มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565997.3816/11/256422/11/256422/11/2564  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 94 วัน จำนวนเงิน 150 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 24 กุมภาพันธ์ 2565149.6318/11/256422/11/256422/11/2564  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 22/2564 อายุไม่เกิน 270 วัน 499.7617/11/256422/11/256422/11/2564  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (KTC21D07A)99.9819/11/256422/11/256422/11/2564  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 650.0018/11/256422/11/256422/11/2564  
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ครั้งที่ 80/256410.0019/11/256422/11/256422/11/2564ตั๋วเงินที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น (at call) 
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 062/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (MTN รุ่นที่ 036/2564) 199.0218/11/256419/11/256419/11/2564  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 063/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 (MTN รุ่นที่ 036/2564) 198.9918/11/256419/11/256419/11/2564  
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 สิงหาคม 2565 (SC22816A) 196.9409/11/256419/11/256419/11/2564  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 181 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 พฤษภาคม 2565258.7216/11/256418/11/256418/11/2564  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 45/2021 มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565498.7101/11/256418/11/256418/11/2564  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 182 วัน จำนวนเงิน 250 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 19 พฤษภาคม 2565248.7612/11/256418/11/256418/11/2564  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 060/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 (MTN รุ่นที่ 035/2564) 298.4717/11/256418/11/256418/11/2564  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 061/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 (MTN รุ่นที่ 035/2564) 99.4917/11/256418/11/256418/11/2564  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2563 ชุดที่ 122 มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ASK22519B)99.2117/11/256418/11/256418/11/2564  
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน1,250.0018/11/256418/11/256422/11/2564ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 89 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 256599.7716/11/256417/11/256417/11/2564  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567958.1212/11/256417/11/256418/11/2564  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25681,500.0012/11/256417/11/256418/11/2564  
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) อายุ 89 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 79/256420.0016/11/256417/11/256417/11/2564  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 178 วัน จำนวนเงิน 640 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 13 พฤษภาคม 2565636.8912/11/256416/11/256416/11/2564  
บริษัท หลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะสั้นII/HNW 5,000.0015/11/256415/11/256411/11/2565  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPOหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/256410,000.0025/10/256410/11/256429/11/2564ด้อยสิทธิ/ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะยาว & ระยะสั้นII/HNW 35,000.0026/10/256426/10/256425/10/2565  
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPOหุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565       
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      

ปรับปรุงล่าสุด 29 พฤศจิกายน 2564