สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 30 กันยายน 2563 05:59

ตราสารออกใหม่ - ตราสารหนี้

ตราสารหนี้ [ข้อมูลจะแสดงเป็นระยะเวลา 14 วันหลังจากวันที่เริ่มมีการซื้อขาย] (จำนวนรายการที่พบ 110 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการมูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท)/1วันที่ Filing มีผลบังคับใช้วันที่เริ่มการเสนอขาย/2วันที่สิ้นสุดการขาย/2เงื่อนไขพิเศษหมายเหตุFiling
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565500.00 02/01/256502/01/2565  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)ตราสารเงินกองทุน (Basel) - ระยะยาวII/HNWตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 ซึ่งมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน และผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด 2,000.00 09/11/256313/11/2563ด้อยสิทธิ/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?]0.00 03/11/256305/11/2563  
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?]0.00 03/11/256305/11/2563  
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?]0.00 03/11/256305/11/2563  
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?]0.00 03/11/256305/11/2563  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25677,000.00 02/11/256304/11/2563  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25687,000.00 02/11/256304/11/2563  
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565700.00 27/10/256329/10/2563  
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566  22/10/256327/10/2563  
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566  22/10/256327/10/2563  
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25660.00 19/10/256319/10/2563  
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25680.00 19/10/256319/10/2563  
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25710.00 19/10/256319/10/2563  
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25730.00 19/10/256319/10/2563  
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน 580.00 19/10/256321/10/2563มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIIหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566  16/10/256319/10/2563  
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIIหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566946.37 12/10/256312/10/2563  
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน600.00 12/10/256314/10/2563มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIIหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25661.00 09/10/256312/10/2563  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มกราคม 2564 1,994.99 07/10/256307/10/2563  
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ระยะยาวของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565350.0028/09/256306/10/256308/10/2563  
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด300.00 05/10/256307/10/2563มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด160.00 05/10/256307/10/2563มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด2,000.0021/09/256305/10/256308/10/2563ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด3,000.0021/09/256305/10/256308/10/2563ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565500.0017/09/256305/10/256307/10/2563  
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน90.00 05/10/256308/10/2563มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 650.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 ธันวาคม 2563 (WHA20D22A)646.80 01/10/256301/10/2563  
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 256725,000.0014/09/256301/10/256330/10/2563  
บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน770.0017/09/256301/10/256306/10/2563ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25671,200.0024/09/256301/10/256305/10/2563  
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม50.0029/09/256330/09/256330/09/2563ตั๋วเงินที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น (at call) 
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 3,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (LH20D25A)2,991.0925/09/256329/09/256329/09/2563  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 26/2563 มูลค่า 3,100,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 25643,076.0028/09/256329/09/256329/09/2563  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ธันวาคม 2563496.9628/09/256329/09/256329/09/2563  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 399.7128/09/256329/09/256329/09/2563  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 450.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 449.6528/09/256329/09/256329/09/2563  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 054/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 ธันวาคม 2563 (MTN รุ่นที่ 033/2563) 29.9028/09/256329/09/256329/09/2563  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 055/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 ธันวาคม 2563 (MTN รุ่นที่ 033/2563) 99.6828/09/256329/09/256329/09/2563  
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/HNW/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นมีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชุดที่ 1 ครบกำหนด ไถ่ถอนวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 256349.9725/09/256329/09/256329/09/2563มีประกัน 
บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIITHE DEBENTURES OF NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED NO. 2/2020 TRANCHE 1 DUE 2023400.0025/09/256329/09/256329/09/2563  
บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIITHE DEBENTURES OF NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED NO. 2/2020 TRANCHE 2 DUE 2025600.0025/09/256329/09/256329/09/2563  
บริษัท เงินติดล้อ จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 25653,275.7328/09/256329/09/256330/09/2563  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 1,498.7928/09/256328/09/256328/09/2563  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 052/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 ธันวาคม 2563 (MTN รุ่นที่ 032/2563) 69.7725/09/256328/09/256328/09/2563  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 053/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 มีนาคม 2564 (MTN รุ่นที่ 032/2563) 99.3525/09/256328/09/256328/09/2563  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นดอกเบี้ยลอยตัว THOR ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 25631,000.0022/09/256328/09/256328/09/2563  
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570500.0022/09/256328/09/256330/09/2563  
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566500.0022/09/256328/09/256330/09/2563  
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25681,000.0022/09/256328/09/256330/09/2563  
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566500.0015/09/256328/09/256330/09/2563  
บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 500.0015/09/256328/09/256330/09/2563ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 051/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (MTN รุ่นที่ 031/2563) 99.6624/09/256325/09/256325/09/2563  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครั้งที่ 29/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 มีนาคม 256499.1924/09/256325/09/256325/09/2563  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 28/2563 มูลค่า 1,900,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 มกราคม 25641,890.3724/09/256325/09/256325/09/2563  
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) อายุ 89 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 ธันวาคม 256330.0024/09/256325/09/256325/09/2563  
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 150.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 มีนาคม 2564 (SC21324A) 148.4223/09/256324/09/256324/09/2563  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25666,000.0014/09/256324/09/256328/09/2563  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25733,000.0014/09/256324/09/256328/09/2563  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25784,000.0014/09/256324/09/256328/09/2563  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2563 ชุดที่ 56 มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ASK21323A)98.8721/09/256323/09/256323/09/2563  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครั้งที่ 28/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 256499.3022/09/256323/09/256323/09/2563  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะยาวII/HNW 30,000.0023/09/256323/09/256322/09/2564  
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด มูลค่า 700 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 698.4518/09/256322/09/256322/09/2563  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2563 ชุดที่ 55 มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ASK21322A)98.8721/09/256322/09/256322/09/2563  
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 22 ม่ีนาคม 2564 (MTN รุ่นที่ 9/2563)99.0421/09/256322/09/256322/09/2563  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครั้งที่ 27/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มีนาคม 256499.1621/09/256322/09/256322/09/2563  
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 500.0015/09/256322/09/256324/09/2563  
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 25632,897.7118/09/256322/09/256322/09/2563  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 9 วัน จำนวนเงิน 10 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 30 กันยายน 256310.0021/09/256321/09/256321/09/2563  
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 22 ม่ีนาคม 2564 (MTN รุ่นที่ 8/2563)19.8021/09/256321/09/256321/09/2563  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครั้งที่ 26/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 มีนาคม 256499.1818/09/256321/09/256321/09/2563  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 256813,500.0014/09/256321/09/256328/09/2563  
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565700.0015/09/256321/09/256324/09/2563มีประกัน 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25664,500.0018/09/256321/09/256323/09/2563  
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25682,000.0018/09/256321/09/256323/09/2563  
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25701,000.0018/09/256321/09/256323/09/2563  
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25732,500.0018/09/256321/09/256323/09/2563  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 31 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 ตุลาคม 25632,997.4516/09/256318/09/256318/09/2563  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 90 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 ธันวาคม 2563199.4316/09/256318/09/256318/09/2563  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 188 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 มีนาคม 2564149.0416/09/256317/09/256317/09/2563  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2563 ชุดที่ 53 มูลค่า 210 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ASK20D17A)208.8516/09/256317/09/256317/09/2563  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2563 ชุดที่ 54 มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ASK21317A)197.7515/09/256317/09/256317/09/2563  
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกงินของบริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 26/2563 มูลค่า 60.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 ธันวาคม 2563 59.7114/09/256317/09/256317/09/2563  
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564550.0015/09/256317/09/256322/09/2563  
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25662,600.0015/09/256317/09/256322/09/2563  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 183 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 มีนาคม 256499.3814/09/256316/09/256316/09/2563  
บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ตุลาคม 256315.0024/08/256316/09/256316/09/2563  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 มีนาคม 2564100.0014/09/256316/09/256316/09/2563  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 256497.9814/09/256316/09/256316/09/2563  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครั้งที่ 25/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 มีนาคม 256499.1815/09/256316/09/256316/09/2563  
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) อายุ 89 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 ธันวาคม 256320.0015/09/256316/09/256316/09/2563  
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะสั้นII/HNW 4,000.0017/08/256302/09/256301/09/2564  
บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ด้อยสิทธิของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563    ด้อยสิทธิ 
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566      
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?]      
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?]      
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?]      
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?]      
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      

ปรับปรุงล่าสุด 29 กันยายน 2563