สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2566 07:53

ตราสารออกใหม่ - ตราสารหนี้

ตราสารหนี้ [ข้อมูลจะแสดงเป็นระยะเวลา 14 วันหลังจากวันที่เริ่มมีการซื้อขาย] (จำนวนรายการที่พบ 199 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการมูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท)/1วันที่ Filing มีผลบังคับใช้วันที่เริ่มการเสนอขาย/2วันที่สิ้นสุดการขาย/2เงื่อนไขพิเศษหมายเหตุFiling
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?]0.00 29/12/256629/12/2566  
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?]0.00 29/12/256629/12/2566  
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPOหุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน1,000.00 24/05/256629/05/2566มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ [2] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?]0.00 17/04/256619/04/2566  
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ [1] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?]0.00 17/04/256619/04/2566  
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPOหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 0.00 28/03/256630/03/2566ด้อยสิทธิ/ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน500.00 13/03/256615/03/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/HNWหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566300.00 09/03/256609/03/2566  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25680.00 07/03/256609/03/2566  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25690.00 07/03/256609/03/2566  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 0.00 02/03/256607/03/2566  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 0.00 02/03/256607/03/2566  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 0.00 02/03/256607/03/2566  
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568  02/03/256607/03/2566  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25680.00 28/02/256602/03/2566  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25680.00 28/02/256602/03/2566  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25700.00 28/02/256602/03/2566  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25690.00 28/02/256602/03/2566  
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 200.00 27/02/256601/03/2566มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25700.00 24/02/256628/02/2566  
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25704,000.00 21/02/256623/02/2566  
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน  21/02/256623/02/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ 0.00 21/02/256623/02/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25681,500.00 21/02/256623/02/2566  
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25691,500.00 21/02/256623/02/2566  
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567200.00 20/02/256622/02/2566  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25700.00 20/02/256622/02/2566  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25730.00 20/02/256622/02/2566  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 0.00 20/02/256622/02/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 600.00 20/02/256622/02/2566  
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568300.00 20/02/256622/02/2566  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะยาว & ระยะสั้นII/HNW 60,000.00 20/02/256619/02/2568  
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) มูลค่า xxx ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ xxx พ.ศ.2566 (BGCYYMDDA)100.00 15/02/256615/02/2566  
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 1,500.00 14/02/256616/02/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" ("หุ้นกู้")0.00 13/02/256615/02/2566  
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" ("หุ้นกู้")0.00 13/02/256615/02/2566  
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" ("หุ้นกู้")0.00 13/02/256615/02/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" ("หุ้นกู้")0.00 13/02/256615/02/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน 300.00 13/02/256615/02/2566  
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 750 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (EA23511A)746.69 10/02/256610/02/2566  
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25671,000.0026/01/256610/02/256614/02/2566  
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน1,000.0026/01/256610/02/256614/02/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 018/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 (MTN รุ่นที่ 014/2566) 298.73 09/02/256609/02/2566  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 017/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 (MTN รุ่นที่ 013/2566) 258.90 08/02/256608/02/2566  
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPOหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/256611,000.0027/01/256607/02/256609/02/2566ด้อยสิทธิ/ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 300.00 07/02/256609/02/2566มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 750 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (EA23509A)746.61 06/02/256606/02/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 181 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 03 สิงหาคม 2566148.6401/02/256603/02/256603/02/2566  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (KTC23224A)99.9201/02/256603/02/256603/02/2566  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 16/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 พฤษภาคม 2566100.00 03/02/256603/02/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) อายุ 84 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 เมษายน 2566 ครั้งที่ 9/256610.00 03/02/256603/02/2566  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 (BANPU23505A)497.7701/02/256602/02/256602/02/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 89 วัน จำนวนเงิน 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 พฤษภาคม 256699.6131/01/256602/02/256602/02/2566  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (KTC23223B)99.9201/02/256602/02/256602/02/2566  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 016/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 (MTN รุ่นที่ 012/2566) 298.7631/01/256602/02/256602/02/2566  
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (SC23803A)98.9901/02/256602/02/256602/02/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 50 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 สิงหาคม 2566 (MTN รุ่นที่ 6/2566)49.5331/01/256601/02/256601/02/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) อายุ 182 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 8/256659.1230/01/256601/02/256601/02/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 60.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 2 สิงหาคม 256659.4431/01/256601/02/256601/02/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 91 วัน จำนวนเงิน 2000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 พฤษภาคม 25661,991.6131/01/256601/02/256601/02/2566  
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด มูลค่า 55 ล้านบาท ครบ กำหนดไถ่ถอน วันที่ 2 สิงหาคม 2566 55.0030/01/256601/02/256601/02/2566  
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด มูลค่า 200 ล้านบาท ครบ กำหนดไถ่ถอน วันที 2 พฤษภาคม 2566 200.0030/01/256601/02/256601/02/2566  
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด มูลค่า 100 ล้านบาท ครบ กำหนดไถ่ถอน วันที่ 28 เมษายน 2566 100.0030/01/256601/02/256601/02/2566  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 014/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 (MTN รุ่นที่ 011/2566) 199.1631/01/256601/02/256601/02/2566  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 015/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 (MTN รุ่นที่ 011/2566) 69.7031/01/256601/02/256601/02/2566  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ภายใต้ MTN ปี 2565 ชุดที่ 48 มูลค่า 20 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.256619.9231/01/256601/02/256601/02/2566  
บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อายุไม่เกิน 270 วัน รุ่นที่ 3/256668.7525/01/256601/02/256601/02/2566  
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 พฤษภาคม 2566100.0031/01/256601/02/256601/02/2566  
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25702,000.0031/01/256601/02/256602/02/2566  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มูลค่า 800 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 เมษายน 2566 (CPN23427A)797.1526/01/256631/01/256631/01/2566  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,300 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 เมษายน 2566 (CPN23428A)1,295.3131/01/256631/01/256631/01/2566  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2023 มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 พฤษภาคม 2566995.8023/01/256631/01/256631/01/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด อายุ 28 วัน จํานวนเงิน 1,390 ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนวันที 28 กุมภาพันธ์ 25661,390.0031/01/256631/01/256631/01/2566  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 013/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 เมษายน 2566 (MTN รุ่นที่ 010/2566) 498.0130/01/256631/01/256631/01/2566  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 011/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 03 พฤษภาคม 2566 (MTN รุ่นที่ 010/2566) 199.1530/01/256631/01/256631/01/2566  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 012/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 เมษายน 2566 (MTN รุ่นที่ 010/2566) 49.8030/01/256631/01/256631/01/2566  
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ไม่มีของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 1,600.0027/01/256631/01/256602/02/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25692,000.0023/01/256631/01/256602/02/2566  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรทหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25701,400.0030/01/256631/01/256602/02/2566  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรทหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569500.0030/01/256631/01/256602/02/2566  
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 พฤษภาคม 256699.0023/01/256630/01/256630/01/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 177 วัน จำนวนเงิน 205 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 กรกฎาคม 2566203.2326/01/256630/01/256630/01/2566  
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 (EA23428A)995.6826/01/256630/01/256630/01/2566  
บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อายุไม่เกิน 270 วัน รุ่นที่ 2/256649.1125/01/256630/01/256630/01/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569500.0030/01/256630/01/256630/01/2566  
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 25693,000.0024/01/256630/01/256601/02/2566  
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571500.0024/01/256630/01/256601/02/2566  
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573500.0024/01/256630/01/256601/02/2566  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25683,400.0027/01/256630/01/256630/01/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) อายุ 87 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 เมษายน 2566 ครั้งที่ 7/256610.0027/01/256630/01/256630/01/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 120 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 สิงหาคม 2566 (MTN รุ่นที่ 5/2566)118.8426/01/256627/01/256627/01/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 119 วัน จำนวนเงิน 600 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 พฤษภาคม 2566596.8320/01/256627/01/256627/01/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด อายุ 4 วัน จํานวนเงิน 10 ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนวันที 31 มกราคม 256610.0027/01/256627/01/256627/01/2566  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (KTC23217A)99.9225/01/256627/01/256627/01/2566  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 010/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 เมษายน 2566 (MTN รุ่นที่ 009/2566) 498.0126/01/256627/01/256627/01/2566  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 มูลค่า 500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 เมษายน 2566 (CPALL23427A)498.3918/01/256627/01/256627/01/2566  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 มูลค่า 1,500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 (CPALL23726A)1,488.0418/01/256627/01/256627/01/2566  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 มูลค่า 1,850,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 เมษายน 25661,843.5526/01/256627/01/256627/01/2566  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 มูลค่า 150,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 สิงหาคม 2566148.6626/01/256627/01/256627/01/2566  
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/HNW/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ตุลาคม 2566300.0017/01/256627/01/256627/01/2566  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,700 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 เมษายน 2566 (BANPU23427A)2,688.5417/01/256626/01/256626/01/2566  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มูลค่า 6,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 5,976.2725/01/256626/01/256626/01/2566  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2023 มูลค่า 3,750.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 เมษายน 25663,734.6123/01/256626/01/256626/01/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด อายุ 5 วัน จํานวนเงิน 10 ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนวันที 31 มกราคม 256610.0026/01/256626/01/256626/01/2566  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (KTC23216A)99.9225/01/256626/01/256626/01/2566  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2565 ชุดที่ 46 มูลค่า 250 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566247.9124/01/256626/01/256626/01/2566  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ภายใต้ MTN ปี 2565 ชุดที่ 47 มูลค่า 300 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566298.8825/01/256626/01/256626/01/2566  
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566300.0019/01/256626/01/256626/01/2566  
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIIหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 2,000.0025/01/256626/01/256627/01/2566  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25716,000.0009/01/256626/01/256630/01/2566  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25766,000.0009/01/256626/01/256630/01/2566  
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) มูลค่า 300 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 298.7524/01/256625/01/256625/01/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 89 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 24 เมษายน 256649.8423/01/256625/01/256625/01/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) อายุ 89 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 เมษายน 2566 ครั้งที่ 6/256644.6823/01/256625/01/256625/01/2566  
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 256699.6524/01/256625/01/256625/01/2566  
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 125.0 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 25 เมษายน 2566124.4423/01/256625/01/256625/01/2566  
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 เมษายน 2566 (BPP23420A)996.0025/01/256625/01/256625/01/2566  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2565 ชุดที่ 44 มูลค่า 120 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566118.9924/01/256625/01/256625/01/2566  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ภายใต้ MTN ปี 2565 ชุดที่ 45 มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.256699.6424/01/256625/01/256625/01/2566  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 15/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 เมษายน 2566500.0023/01/256625/01/256625/01/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25694,000.0011/01/256625/01/256627/01/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25704,000.0011/01/256625/01/256627/01/2566  
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIIหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 25711,000.0024/01/256625/01/256626/01/2566มีประกัน 
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 เมษายน 2566348.4823/01/256624/01/256624/01/2566  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,460 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 1,454.0824/01/256624/01/256624/01/2566  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 198.2524/01/256624/01/256624/01/2566  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 มูลค่า 500,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 มิถุนายน 2566496.7523/01/256624/01/256624/01/2566  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 มูลค่า 750,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 สิงหาคม 2566742.3023/01/256624/01/256624/01/2566  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 มูลค่า 750,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 สิงหาคม 2566741.2123/01/256624/01/256624/01/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 25 เมษายน 256699.5423/01/256624/01/256624/01/2566  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 009/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 เมษายน 2566 (MTN รุ่นที่ 008/2566) 268.9320/01/256624/01/256624/01/2566  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 มูลค่า 3,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 เมษายน 2566 (CPALL23424A) 2,989.6417/01/256624/01/256624/01/2566  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) มูลค่า 270 ล้านบาท ครั้งที่ 4/2566 ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 27 เมษายน 2566268.6420/01/256624/01/256624/01/2566  
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน100.0013/01/256624/01/256626/01/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25691,490.0013/01/256624/01/256626/01/2566  
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน1,200.0024/01/256624/01/256626/01/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน1,200.0024/01/256624/01/256626/01/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 184 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 26 กรกฎาคม 2566446.2720/01/256623/01/256623/01/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด อายุ 8 วัน จํานวนเงิน 50 ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนวันที 31 มกราคม 256650.0023/01/256623/01/256623/01/2566  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566199.7720/01/256623/01/256623/01/2566  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 มูลค่า 300 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566299.6520/01/256623/01/256623/01/2566  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2566498.2520/01/256623/01/256623/01/2566  
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567200.0019/01/256623/01/256625/01/2566  
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25691,000.0018/01/256623/01/256625/01/2566  
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25701,300.0018/01/256623/01/256625/01/2566  
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25692,000.0020/01/256623/01/256624/01/2566  
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25671,000.0020/01/256623/01/256624/01/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 350 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 (MTN รุ่นที่ 4/2566)346.6319/01/256620/01/256620/01/2566  
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,750 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 กรกฎาคม 25662,709.6920/01/256620/01/256620/01/2566  
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 3,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 ตุลาคม 25662,933.8120/01/256620/01/256620/01/2566  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 1,000.0019/01/256620/01/256620/01/2566  
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จำนวน 400 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (MPSC23809A)396.3813/01/256620/01/256620/01/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 700.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 21 เมษายน 2566696.7920/01/256620/01/256620/01/2566  
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นIIตั๋วแลกเงินของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)รุ่นที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 เมษายน 2566800.0019/01/256620/01/256620/01/2566  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 มูลค่า 30 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.256629.9718/01/256620/01/256620/01/2566  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566998.8918/01/256620/01/256620/01/2566  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 008/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 เมษายน 2566 (MTN รุ่นที่ 007/2566) 498.0113/01/256620/01/256620/01/2566  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ภายใต้ MTN ปี 2565 ชุดที่ 43 มูลค่า 700 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566693.5119/01/256620/01/256620/01/2566  
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 เมษายน 2566 (LHFG23420A)994.6019/01/256620/01/256620/01/2566  
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 เมษายน 2566 (ORI23421A)400.0020/01/256620/01/256620/01/2566  
บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 300.00 20/01/256623/01/2566ด้อยสิทธิ 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 25663,500.0012/01/256620/01/256620/01/2566  
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 25662,330.0016/01/256620/01/256620/01/2566  
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 800.0017/01/256620/01/256624/01/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25688,000.0013/01/256620/01/256624/01/2566มีประกัน 
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25698,000.0013/01/256620/01/256624/01/2566มีประกัน 
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) อายุ 181 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2/256649.4616/01/256619/01/256619/01/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) อายุ 266 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ครั้งที่ 3/256649.1816/01/256619/01/256619/01/2566  
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,400 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 25661,395.2018/01/256619/01/256619/01/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 20 เมษายน 2566398.1619/01/256619/01/256619/01/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 24 เมษายน 2566199.0419/01/256619/01/256619/01/2566  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 เมษายน 2566 (CPN23419A)1,494.8418/01/256619/01/256619/01/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด อายุ 12 วัน จํานวนเงิน 30 ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนวันที 31 มกราคม 256630.0019/01/256619/01/256619/01/2566  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 006/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 เมษายน 2566 (MTN รุ่นที่ 006/2566) 498.0113/01/256619/01/256619/01/2566  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 007/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 เมษายน 2566 (MTN รุ่นที่ 006/2566) 996.0313/01/256619/01/256619/01/2566  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 มูลค่า 550.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 เมษายน 2566 (CPALL23420A)548.1117/01/256619/01/256619/01/2566  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 เมษายน 2566 (CPALL23419A)1,993.5618/01/256619/01/256619/01/2566  
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIIหุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 2,000.0017/01/256619/01/256620/01/2566  
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIIหุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25701,000.0017/01/256619/01/256620/01/2566  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะยาว & ระยะสั้นII/HNW 20,000.0019/01/256619/01/256613/01/2568  
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะยาว & ระยะสั้นII/HNW 3,000.0012/01/256612/01/256610/01/2568  
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะยาว & ระยะสั้นII/HNW 30,000.00 01/01/256601/01/2568  
บริษัท หลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะสั้นII/HNW 20,000,000,000.00 14/11/256510/11/2567  
กระทรวงการคลังแห่งสปป.ลาวพันธบัตร (Bond) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN 28/03/2565    
บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568      
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569       
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 100.00   ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      

ปรับปรุงล่าสุด 01 กุมภาพันธ์ 2566