สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 03 ตุลาคม 2565 11:08

ตราสารออกใหม่ - ตราสารหนี้

ตราสารหนี้ [ข้อมูลจะแสดงเป็นระยะเวลา 14 วันหลังจากวันที่เริ่มมีการซื้อขาย] (จำนวนรายการที่พบ 182 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการมูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท)/1วันที่ Filing มีผลบังคับใช้วันที่เริ่มการเสนอขาย/2วันที่สิ้นสุดการขาย/2เงื่อนไขพิเศษหมายเหตุFiling
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะสั้นII/HNW 3,000.00 07/12/256506/12/2566  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25750.00 25/11/256529/11/2565  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25670.00 25/11/256529/11/2565  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25700.00 25/11/256529/11/2565  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25730.00 25/11/256529/11/2565  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25670.00 24/11/256528/11/2565  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25700.00 24/11/256528/11/2565  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25730.00 24/11/256528/11/2565  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25750.00 24/11/256528/11/2565  
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25670.00 17/11/256521/11/2565  
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25680.00 17/11/256521/11/2565  
บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด 500.00 14/11/256516/11/2565มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) จํานวน 50 ล้านบาท ครบกําหนดวันที 9 พฤษภาคม 2566 (LALIN23509B)49.25 09/11/256509/11/2565  
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 MTN รุ่นที่ 1/2565198.69 08/11/256508/11/2565  
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ [] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. []0.00 08/11/256510/11/2565  
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน600.00 08/11/256510/11/2565ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 180.00 07/11/256509/11/2565มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567500.00 04/11/256508/11/2565  
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25690.00 01/11/256503/11/2565  
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25690.00 01/11/256503/11/2565  
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้1,000.00 01/11/256503/11/2565ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25661,000.00 01/11/256503/11/2565  
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน1,000.00 01/11/256503/11/2565  
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568300.00 01/11/256503/11/2565  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25670.00 31/10/256502/11/2565  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25680.00 31/10/256502/11/2565  
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567500.00 31/10/256502/11/2565  
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2565 อายุ [?] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25[?]0.00 26/10/256527/10/2565มีประกัน 
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25680.00 25/10/256527/10/2565  
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25690.00 25/10/256527/10/2565  
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25682,000.00 25/10/256527/10/2565  
บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25672,000.0030/09/256525/10/256527/10/2565  
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2567] ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้2,350.00 21/10/256526/10/2565ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25670.00 21/10/256526/10/2565  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25690.00 21/10/256526/10/2565  
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน500.00 20/10/256525/10/2565ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ดิจิทัลของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25693,000.0007/10/256518/10/256520/10/2565  
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568440.00 18/10/256520/10/2565  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25701,000.00 17/10/256518/10/2565  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571500.00 17/10/256518/10/2565  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25721,000.00 17/10/256518/10/2565  
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25670.00 17/10/256519/10/2565  
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25680.00 17/10/256519/10/2565  
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25700.00 17/10/256519/10/2565  
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25720.00 17/10/256519/10/2565  
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน1,300.00 17/10/256519/10/2565ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567600.00 12/10/256518/10/2565  
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 ธันวาคม 2565 (WHA22D09A)498.9107/10/256510/10/256510/10/2565  
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567600.0030/09/256507/10/256511/10/2565  
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน450.00 07/10/256511/10/2565ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) มูลค่า 300 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566298.9930/09/256506/10/256506/10/2565  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 28/2565 อายุไม่เกิน 270 วัน 496.15 05/10/256505/10/2565  
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (TIDLOR22O31A)999.18 05/10/256505/10/2565  
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569640.0029/09/256505/10/256506/10/2565  
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25731,770.0029/09/256505/10/256506/10/2565  
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 480 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 (LH23403B)476.9329/09/256504/10/256504/10/2565  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 43/2022 มูลค่า 400 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มกราคม 2566398.7028/09/256504/10/256504/10/2565  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (KTC22O18B)99.9729/09/256504/10/256504/10/2565  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 046/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 มกราคม 2566 (MTN รุ่นที่ 034/2565) 199.2403/10/256504/10/256504/10/2565  
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25683,375.0030/09/256504/10/256506/10/2565  
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 1,000.0004/10/256504/10/256506/10/2565ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 17/2565 มูลค่า 1,130,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 มกราคม 2566 (BTG23106A)1,126.2830/09/256503/10/256503/10/2565  
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 18/2565 มูลค่า 1,700,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 (BTG23202A)1,692.5930/09/256503/10/256503/10/2565  
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 เมษายน 2566 (PL23404A)98.9530/09/256503/10/256503/10/2565  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 87 วัน จำนวนเงิน 950 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 29 ธันวาคม 2565950.0028/09/256503/10/256503/10/2565  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 28 วัน จำนวนเงิน 250 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 31 ตุลาคม 2565250.0028/09/256503/10/256503/10/2565  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (KTC22O17C)99.9729/09/256503/10/256503/10/2565  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 76/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มกราคม 2566265.0030/09/256503/10/256503/10/2565  
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573800.0029/09/256503/10/256504/10/2565  
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25691,690.0029/09/256503/10/256504/10/2565  
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.25681,000.0027/09/256503/10/256505/10/2565  
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.25671,000.0027/09/256503/10/256505/10/2565  
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ครั้งที่ 77/256520.0030/09/256503/10/256503/10/2565ตั๋วเงินที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น (at call) 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 เมษายน 2566 (MTN รุ่นที่ 23/2565)99.1929/09/256530/09/256530/09/2565  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มีนาคม, 2566100.0030/09/256530/09/256530/09/2565  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 50.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 มีนาคม, 256650.0030/09/256530/09/256530/09/2565  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 31 วัน จำนวนเงิน 620 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 31 ตุลาคม 2565620.0030/09/256530/09/256530/09/2565  
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 70.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 69.5529/09/256530/09/256530/09/2565  
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ครั้งที่ 76/256550.0029/09/256530/09/256530/09/2565ตั๋วเงินที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น (at call) 
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 41/2022 มูลค่า 1,560 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ธันวาคม 25651,555.4222/09/256529/09/256529/09/2565  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 42/2022 มูลค่า 360 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ธันวาคม 2565358.9422/09/256529/09/256529/09/2565  
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 250.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 (LHBANK23105A)249.2027/09/256529/09/256529/09/2565  
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 22/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566200.0026/09/256529/09/256529/09/2565  
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIIหุ้นกู้ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566850.0027/09/256529/09/256530/09/2565  
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIIหุ้นกู้ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567700.0027/09/256529/09/256530/09/2565  
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIIหุ้นกู้ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568450.0027/09/256529/09/256530/09/2565  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 567.5727/09/256529/09/256529/09/2565  
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน550.0023/09/256529/09/256503/10/2565มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 รุ่นที่ 321,450.0028/09/256529/09/256529/09/2565  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 86 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 ธันวาคม 2565857.9822/09/256528/09/256528/09/2565  
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 05/2565 มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 ธันวาคม 2565996.7626/09/256528/09/256528/09/2565  
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 120 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 (LH23403A)119.2127/09/256528/09/256528/09/2565  
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2565 มูลค่า 1,000,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 เมษายน 2566 (BTG23403A)993.0326/09/256528/09/256528/09/2565  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 495.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 เมษายน 2566495.0028/09/256528/09/256528/09/2565  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2565 ชุดที่ 30 มูลค่า 450 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 (ASK23403B)446.6826/09/256528/09/256528/09/2565  
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 160.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 158.9627/09/256528/09/256528/09/2565  
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่นที่ 1/2565 มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 25661,000.0027/09/256528/09/256528/09/2565  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 23/2565 มูลค่า 1,200,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 25661,191.8727/09/256528/09/256528/09/2565  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้สกุลเงินเยนของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 74/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ธันวาคม 2565341.5127/09/256528/09/256528/09/2565  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้สกุลเงินเยนของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 75/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 เมษายน 2566651.5027/09/256528/09/256528/09/2565  
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 21/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566200.0026/09/256528/09/256528/09/2565  
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 (ชุดที่ 1) ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566200.0021/09/256528/09/256530/09/2565  
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 (ชุดที่ 2) ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567200.0021/09/256528/09/256530/09/2565  
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) มูลค่า 300 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566298.5826/09/256527/09/256527/09/2565  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (KTC22O18A)99.9526/09/256527/09/256527/09/2565  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2565 ชุดที่ 29 มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 (ASK23403A)198.5226/09/256527/09/256527/09/2565  
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (LHBANK22D22A)2,193.8027/09/256527/09/256527/09/2565  
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 20/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566135.0023/09/256527/09/256527/09/2565  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 1,300.0022/09/256527/09/256527/09/2565  
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25661,160.0027/09/256527/09/256529/09/2565  
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566750.0019/09/256527/09/256529/09/2565มีประกัน 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะยาว & ระยะสั้นII/HNW 25,000.00 27/09/256517/02/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 91 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 ธันวาคม 2565159.6022/09/256526/09/256526/09/2565  
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นIIตั๋วแลกเงินของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 มีนาคม 2566600.0026/09/256526/09/256526/09/2565  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (KTC22O17B)99.9523/09/256526/09/256526/09/2565  
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ครั้งที่ 75/256560.0023/09/256526/09/256526/09/2565ตั๋วเงินที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น (at call) 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 250 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มีนาคม 2566 (MTN รุ่นที่ 22/2565)247.9722/09/256523/09/256523/09/2565  
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 (LH23324A)198.7123/09/256523/09/256523/09/2565  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 90 วัน จำนวนเงิน 100 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 22 ธันวาคม 256599.7409/09/256523/09/256523/09/2565  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 91 วัน จำนวนเงิน 600 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 23 ธันวาคม 2565598.3320/09/256523/09/256523/09/2565  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 181 วัน จำนวนเงิน 200 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 23 มีนาคม 2566198.8220/09/256523/09/256523/09/2565  
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด มูลค่า 160 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที 23 มีนาคม 2566160.0019/09/256523/09/256523/09/2565  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลค่า 150 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565148.5321/09/256523/09/256523/09/2565  
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567625.0021/09/256523/09/256526/09/2565  
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 550.0022/09/256523/09/256527/09/2565  
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 400.0022/09/256523/09/256527/09/2565  
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 550.0022/09/256523/09/256527/09/2565  
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 16 มีนาคม 2566 (PL23316A)99.0420/09/256522/09/256522/09/2565  
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั่วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุไม่เกิน 270 วัน ครั้งที่ 6/2565 มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ตุลาคม 2565 999.1720/09/256522/09/256522/09/2565  
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 7/2565 มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 ธันวาคม 256599.5716/09/256522/09/256522/09/2565  
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 300.0020/09/256522/09/256526/09/2565  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 9 วัน จำนวนเงิน 60 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 30 กันยายน 256560.0021/09/256521/09/256521/09/2565  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้สกุลเงินเยนของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 73/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 มีนาคม 2566140.9120/09/256521/09/256521/09/2565  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25682,500.0019/09/256521/09/256523/09/2565  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25702,800.0019/09/256521/09/256523/09/2565  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25692,500.0019/09/256521/09/256523/09/2565  
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568600.0020/09/256521/09/256522/09/2565  
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 600.0020/09/256521/09/256522/09/2565ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 87 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 ธันวาคม 256559.8616/09/256520/09/256520/09/2565  
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 498.2916/09/256520/09/256520/09/2565  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 10 วัน จำนวนเงิน 10 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 30 กันยายน 256510.0020/09/256520/09/256520/09/2565  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (KTC22O11A)99.9516/09/256520/09/256520/09/2565  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 40.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (KTC22O20A)39.9716/09/256520/09/256520/09/2565  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (TBEV22D16A) 2,493.7614/09/256520/09/256520/09/2565  
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567936.5620/09/256520/09/256520/09/2565  
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25671,300.0019/09/256520/09/256522/09/2565  
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25682,500.0019/09/256520/09/256522/09/2565  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 ธันวาคม 2565400.0019/09/256519/09/256519/09/2565  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 30 วัน จำนวนเงิน 1000 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 19 ตุลาคม 2565999.2616/09/256519/09/256519/09/2565  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 27/2565 อายุไม่เกิน 270 วัน 999.2314/09/256519/09/256519/09/2565  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (KTC22O10A)99.9516/09/256519/09/256519/09/2565  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 300 ล้านบาท ครั้งที่ 29/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ธันวาคม 2565298.7216/09/256519/09/256519/09/2565  
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 ที่ให้สิทธิผุ้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด300.0016/09/256519/09/256520/09/2565ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568700.0016/09/256519/09/256521/09/2565  
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572550.0016/09/256519/09/256521/09/2565  
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25751,400.0016/09/256519/09/256521/09/2565  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 567.1119/09/256519/09/256519/09/2565  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะยาว & ระยะสั้นII/HNW 30,000.0029/09/256509/09/256507/09/2566  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะยาว & ระยะสั้นII/HNW 20,000.0002/09/256502/09/256518/08/2566  
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 256915,000.0011/08/256501/09/256530/09/2565  
บริษัท หลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะสั้นII/HNW 3,000.0022/08/256522/08/256522/08/2566  
กระทรวงการคลังแห่งสปป.ลาวพันธบัตร (Bond) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN 28/03/2565    
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ตราสารเงินกองทุน (Basel) - ระยะยาวII/HNWตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) หากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน     ด้อยสิทธิ/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIITest      
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
HATTHA BANK PLC.หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWThe Bonds of Hattha Bank Plc. No. 1/2565 Due B.E. 2568 (2025)      

ปรับปรุงล่าสุด 02 ตุลาคม 2565