สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 27 กรกฎาคม 2564 05:06

ตราสารออกใหม่ - ตราสารหนี้

ตราสารหนี้ [ข้อมูลจะแสดงเป็นระยะเวลา 14 วันหลังจากวันที่เริ่มมีการซื้อขาย] (จำนวนรายการที่พบ 127 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการมูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท)/1วันที่ Filing มีผลบังคับใช้วันที่เริ่มการเสนอขาย/2วันที่สิ้นสุดการขาย/2เงื่อนไขพิเศษหมายเหตุFiling
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 257410.00 06/09/256408/09/2564  
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 257610.00 06/09/256408/09/2564  
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 256710.00 06/09/256408/09/2564  
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 256910.00 06/09/256408/09/2564  
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 257110.00 06/09/256408/09/2564  
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566   30/08/256401/09/2564  
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567  30/08/256401/09/2564  
บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้ค้ำประกัน ของ บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [x]5,000.00 26/08/256426/08/2564มีประกัน 
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25680.00 24/08/256426/08/2564  
บริษัท ดี ซูพรีม จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ดี ซูพรีม จำกัด ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน1,500.00 20/08/256425/08/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25670.00 20/08/256425/08/2564  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25680.00 20/08/256425/08/2564  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25690.00 20/08/256425/08/2564  
บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ค้ำประกันเงินต้นของบริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566300.00 20/08/256424/08/2564มีประกัน 
บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25661,000.00 16/08/256420/08/2564  
บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด 400.00 16/08/256418/08/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25660.00 11/08/256413/08/2564  
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 (ชุดที่ 2) ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566200.00 10/08/256413/08/2564  
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 (ชุดที่ 1) ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565200.00 10/08/256413/08/2564  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรทหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25690.00 10/08/256411/08/2564  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรทหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25740.00 10/08/256411/08/2564  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25662,500.00 05/08/256410/08/2564  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25673,500.00 05/08/256410/08/2564  
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25681,700.0008/07/256403/08/256405/08/2564  
บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อายุไม่เกิน 270 วัน รุ่นที่ 11/256449.2321/07/256402/08/256402/08/2564  
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567900.0014/07/256402/08/256404/08/2564  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 สิงหาคม 2564 (BANPU21805E)1,499.7112/07/256430/07/256430/07/2564  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25671,000.0023/07/256430/07/256430/07/2564  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574500.0023/07/256430/07/256430/07/2564  
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 ธันวาคม 2564 (WHA21D24B)498.00 29/07/256429/07/2564  
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 ธันวาคม 2564 (WHA21D24A)498.00 29/07/256429/07/2564  
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 มกราคม 2565200.0021/07/256429/07/256429/07/2564  
บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/HNWหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะสั้นและไม่มีประกันของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565450.0022/07/256429/07/256429/07/2564ด้อยสิทธิ 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564600.0023/07/256429/07/256429/07/2564  
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 รุ่นที่ 11380.0021/07/256429/07/256429/07/2564  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพันธบัตร (Bond) - ระยะยาวII/MTNพันบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที 5 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.25741,000.0020/07/256427/07/256427/07/2564  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพันธบัตร (Bond) - ระยะยาวII/MTNพันบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 ครั้งที 6 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.25809,000.0020/07/256427/07/256427/07/2564  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 31/2021 มูลค่า 800 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ตุลาคม 2564798.0608/07/256427/07/256427/07/2564  
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 25/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 มกราคม 2565147.2719/07/256427/07/256427/07/2564  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 28 วัน จำนวนเงิน 250 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 24 สิงหาคม 2564250.0022/07/256427/07/256427/07/2564  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 44 วัน จำนวนเงิน 200 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 9 กันยายน 2564200.0022/07/256427/07/256427/07/2564  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 041/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ตุลาคม 2564 (MTN รุ่นที่ 025/2564) 99.7423/07/256427/07/256427/07/2564  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 042/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 มกราคม 2565 (MTN รุ่นที่ 025/2564) 248.5823/07/256427/07/256427/07/2564  
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 50.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 27 ตุลาคม 256449.7223/07/256427/07/256427/07/2564  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 มูลค่า 2,500,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 ตุลาคม 25642,496.3123/07/256427/07/256427/07/2564  
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568600.0027/07/256427/07/256430/07/2564  
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25671,200.0022/07/256427/07/256429/07/2564  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 186 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 มกราคม 2565497.4622/07/256423/07/256423/07/2564  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 สิงหาคม 2564 (BANPU21805D)499.7912/07/256423/07/256423/07/2564  
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 25651,000.0021/07/256423/07/256423/07/2564  
บริษัท สยามนุวัตร จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท สยามนุวัตร จำกัด ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน200.0020/07/256423/07/256429/07/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 30/2021 มูลค่า 1,030 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 ตุลาคม 25641,027.4208/07/256422/07/256422/07/2564  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 970.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 969.6121/07/256422/07/256422/07/2564  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 040/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ตุลาคม 2564 (MTN รุ่นที่ 024/2564) 199.4522/07/256422/07/256422/07/2564  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2563 ชุดที่ 106 มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 (ASK22120B)99.1121/07/256422/07/256422/07/2564  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 3,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (TBEV21D22A) 3,491.9519/07/256422/07/256422/07/2564  
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 รุ่นที่ 9335.0021/07/256422/07/256422/07/2564  
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 รุ่นที่ 10100.0021/07/256422/07/256422/07/2564  
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้มีประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 7/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25668,000.0029/06/256422/07/256429/07/2564มีประกัน 
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้มีประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 7/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25678,000.0029/06/256422/07/256429/07/2564มีประกัน 
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 182 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 มกราคม 2565497.5219/07/256421/07/256421/07/2564  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 สิงหาคม 2564 (BANPU21805C)999.5212/07/256421/07/256421/07/2564  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 29/2021 มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 ตุลาคม 2564997.4908/07/256421/07/256421/07/2564  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 9 วัน จำนวนเงิน 10 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 30 กรกฏาคม 256410.0021/07/256421/07/256421/07/2564  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14/2564 อายุไม่เกิน 270 วัน 1,499.3719/07/256421/07/256421/07/2564  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25652,000.0021/07/256421/07/256421/07/2564  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25665,000.0021/07/256421/07/256422/07/2564  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 92 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ตุลาคม 256499.7619/07/256420/07/256420/07/2564  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 มกราคม 2565 (BANPU22117A)991.6912/07/256420/07/256420/07/2564  
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 24/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 มกราคม 256598.2019/07/256420/07/256420/07/2564  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 10 วัน จำนวนเงิน 10 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 30 กรกฏาคม 256410.0020/07/256420/07/256420/07/2564  
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567600.0012/07/256420/07/256422/07/2564  
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน700.0016/07/256420/07/256422/07/2564ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 92 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 ตุลาคม 25649.9816/07/256419/07/256419/07/2564  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 350.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 มกราคม 2565350.0016/07/256419/07/256419/07/2564  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 11 วัน จำนวนเงิน 10 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 30 กรกฏาคม 256410.0019/07/256419/07/256419/07/2564  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 039/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 มกราคม 2565 (MTN รุ่นที่ 023/2564) 198.8816/07/256419/07/256419/07/2564  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลค่า 250 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565245.1216/07/256419/07/256419/07/2564  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 มูลค่า 2,500,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 เมษายน 25652,486.6516/07/256419/07/256419/07/2564  
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 1,000.0012/07/256419/07/256421/07/2564มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25671,500.0019/07/256419/07/256421/07/2564  
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568500.0019/07/256419/07/256421/07/2564  
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25671,000.0016/07/256419/07/256419/07/2564  
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIIหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (ค.ศ. 2028)5,000.0019/07/256419/07/256419/07/2564  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 สิงหาคม 2564 (BANPU21805B)999.3512/07/256416/07/256416/07/2564  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 ตุลาคม 2564 998.8215/07/256416/07/256416/07/2564  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 14 วัน จำนวนเงิน 10 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 30 กรกฏาคม 256410.0016/07/256416/07/256416/07/2564  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2564 อายุไม่เกิน 270 วัน 1,499.3412/07/256416/07/256416/07/2564  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 038/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 มกราคม 2565 (MTN รุ่นที่ 022/2564) 497.1215/07/256416/07/256416/07/2564  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 037/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 ตุลาคม 2564 (MTN รุ่นที่ 022/2564) 498.6515/07/256416/07/256416/07/2564  
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 2,000.0015/07/256416/07/256419/07/2564  
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 25641,000.0014/07/256416/07/256416/07/2564  
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ครั้งที่ 41/256460.0015/07/256416/07/256416/07/2564ตั๋วเงินที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น (at call) 
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะสั้นII/HNW 1,500.00 16/07/256415/07/2565  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 267 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 เมษายน 2565133.9714/07/256415/07/256415/07/2564  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 189 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 มกราคม 2565497.4214/07/256415/07/256415/07/2564  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด อายุ 15 วัน จำนวนเงิน 100 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอน 30 กรกฏาคม 2564100.0015/07/256415/07/256415/07/2564  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 700.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (KTC21729D)699.8714/07/256415/07/256415/07/2564  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 035/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 มกราคม 2565 (MTN รุ่นที่ 021/2564) 198.8813/07/256415/07/256415/07/2564  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 036/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (MTN รุ่นที่ 021/2564) 199.4513/07/256415/07/256415/07/2564  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้ MTN ปี 2563 ชุดที่ 105 มูลค่า 800 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 (ASK22120A)792.6114/07/256415/07/256415/07/2564  
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25661,500.0013/07/256415/07/256419/07/2564  
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25671,300.0013/07/256415/07/256419/07/2564  
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569700.0013/07/256415/07/256419/07/2564  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (KTC21729C)499.9013/07/256414/07/256414/07/2564  
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 มกราคม 2565100.0008/07/256414/07/256414/07/2564  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25681,500.0009/07/256414/07/256414/07/2564  
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIIหุ้นกู้ของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25661,500.0012/07/256414/07/256415/07/2564  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 93 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 ตุลาคม 2564498.7912/07/256413/07/256413/07/2564  
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ชุดที่ 14 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 11 ตุุลาคม พ.ศ. 25641,298.1409/07/256413/07/256413/07/2564  
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25661,000.0002/07/256413/07/256415/07/2564  
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25672,500.0002/07/256413/07/256415/07/2564  
บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะสั้นII/HNW 8,000.0018/06/256418/06/256416/06/2565  
บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?]0.00     
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. []      
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      

ปรับปรุงล่าสุด 26 กรกฎาคม 2564