สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 13 เมษายน 2567 00:00

ตราสารออกใหม่ - ตราสารหนี้

ตราสารหนี้ [ข้อมูลจะแสดงเป็นระยะเวลา 14 วันหลังจากวันที่เริ่มมีการซื้อขาย] (จำนวนรายการที่พบ 181 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการมูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท)/1วันที่ Filing มีผลบังคับใช้วันที่เริ่มการเสนอขาย/2วันที่สิ้นสุดการขาย/2เงื่อนไขพิเศษหมายเหตุFiling
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า [x] ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ [x] ([x])0.00 27/12/256727/12/2567  
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)ตราสารเงินกองทุน (Basel) - ระยะยาวII/HNWตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ซึ่งมีข้อกำหนดให้ผู้ออกตราสารสามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) ได้ เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร ออกโดยธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 ซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด 20,000.00 21/06/256728/06/2567ด้อยสิทธิ/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ตราสารเงินกองทุน (Basel) - ระยะยาวII/HNWตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) หากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน 10,000.00 04/06/256713/06/2567ด้อยสิทธิ/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25[*]500.00 03/06/256703/06/2567  
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2571]0.00 31/05/256705/06/2567  
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2572]0.00 31/05/256705/06/2567  
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2574]0.00 31/05/256705/06/2567  
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2577] ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน0.00 31/05/256705/06/2567ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2570]0.00 31/05/256705/06/2567  
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน1,000.00 28/05/256730/05/2567ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25690.00 24/05/256728/05/2567  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25690.00 24/05/256728/05/2567  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25710.00 24/05/256728/05/2567  
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25720.00 23/05/256727/05/2567  
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25770.00 23/05/256727/05/2567ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25680.00 23/05/256727/05/2567  
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25690.00 23/05/256727/05/2567  
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25700.00 23/05/256727/05/2567  
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIIหุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569   21/05/256723/05/2567  
บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน   14/05/256716/05/2567มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 8 สิงหาคม 2567 MTN รุ่นที่ 1/256799.41 08/05/256708/05/2567  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2573]0.00 07/05/256709/05/2567  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2574]0.00 07/05/256709/05/2567  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2577]0.00 07/05/256709/05/2567  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2579]0.00 07/05/256709/05/2567  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2569]0.00 07/05/256709/05/2567  
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569800.00 07/05/256709/05/2567มีประกัน 
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด1,500.00 07/05/256709/05/2567มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด60.00 07/05/256709/05/2567มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2569]0.00 07/05/256708/05/2567มีประกัน 
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2570]0.00 07/05/256708/05/2567มีประกัน 
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2577]0.00 07/05/256709/05/2567  
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2570]0.00 07/05/256709/05/2567  
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2568]0.00 07/05/256709/05/2567  
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2569]0.00 07/05/256709/05/2567  
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2572]0.00 07/05/256709/05/2567  
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2574]0.00 07/05/256709/05/2567  
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ พ.ศ. ( )0.00 30/04/256730/04/2567  
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/HNWหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 (ชุดที่2) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2568250.00 30/04/256730/04/2567  
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/HNWหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 (ชุดที่1) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567 250.00 30/04/256730/04/2567  
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIIหุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570  29/04/256729/04/2567  
บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน 300.00 29/04/256702/05/2567มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 มิถุนายน 2567 (MTN-BE รุ่นที่ 4) 398.1703/04/256725/04/256725/04/2567  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 ตุลาคม 2567 (BANPU24O24A)197.2902/04/256725/04/256725/04/2567  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 (MTN รุ่นที่ 33/2567)99.3410/04/256723/04/256723/04/2567  
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรขั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 150,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ตุลาคม 2567147.3510/04/256723/04/256723/04/2567  
บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด 200.00 23/04/256725/04/2567มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 410.00 23/04/256725/04/2567มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 80 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 (MTN รุ่นที่ 32/2567)79.4910/04/256722/04/256722/04/2567  
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2567 มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2568979.43 22/04/256722/04/2567  
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน 1,250.0010/04/256722/04/256724/04/2567มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25681,500.00 22/04/256724/04/2567  
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25703,500.00 22/04/256724/04/2567  
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25713,000.00 22/04/256724/04/2567  
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25741,000.00 22/04/256724/04/2567  
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน1,200.00 22/04/256724/04/2567มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200 ล้านบาท ครั้งที่ 33/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ตุลาคม 2567 196.4911/04/256719/04/256719/04/2567  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 (MTN รุ่นที่ 31/2567)198.6910/04/256718/04/256718/04/2567  
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 (MTN-BE รุ่นที่ 3) 347.6603/04/256718/04/256718/04/2567  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 91 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 กรกฎาคม 2567496.7205/04/256718/04/256718/04/2567  
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด มูลค่า 300 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 17 กรกฎาคม 2567300.0005/04/256718/04/256718/04/2567  
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรขั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 230,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ตุลาคม 2567225.9710/04/256718/04/256718/04/2567  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 50 ล้านบาท ครั้งที่ 34/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 49.6611/04/256718/04/256718/04/2567  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 150 ล้านบาท ครั้งที่ 35/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 ตุลาคม 2567 147.3111/04/256718/04/256718/04/2567  
บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568300.00 18/04/256722/04/2567ด้อยสิทธิ 
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 16 กรกฎาคม 2567100.0005/04/256717/04/256717/04/2567  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 20/2567 มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567498.7810/04/256717/04/256717/04/2567  
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 120.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568 (SC25110A)117.2411/04/256717/04/256717/04/2567  
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 (TIDLOR24430A) 999.0811/04/256717/04/256717/04/2567  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครั้งที่ 32/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 ตุลาคม 2567 98.2711/04/256717/04/256717/04/2567  
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 (MTN-BE รุ่นที่ 5) 595.9909/04/256711/04/256711/04/2567  
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567199.8110/04/256711/04/256711/04/2567  
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 800 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2567789.8910/04/256711/04/256711/04/2567  
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) มูลค่า 3,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 3,478.1210/04/256711/04/256711/04/2567  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 23/2024 มูลค่า 1,300.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กรกฎาคม 25671,289.8109/04/256711/04/256711/04/2567  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 19 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 256710.0011/04/256711/04/256711/04/2567  
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) อายุไม่เกิน 270 วัน ครั้งที่ 7/2567 มูลค่า 1,100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 มิถุนายน 25671,095.0509/04/256711/04/256711/04/2567  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 18/2567 มูลค่า 120 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567119.7605/04/256711/04/256711/04/2567  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 19/2567 มูลค่า 800 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567798.1005/04/256711/04/256711/04/2567  
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรขั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 กรกฎาคม 2567495.6010/04/256711/04/256711/04/2567  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 350 ล้านบาท ครั้งที่ 31/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 ตุลาคม 2567 343.9605/04/256711/04/256711/04/2567  
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 (MTN-BE รุ่นที่ 2) 149.0703/04/256710/04/256710/04/2567  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2568 (BANPU25103A)979.4302/04/256710/04/256710/04/2567  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,600.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 ตุลาคม 2567 (BANPU24O10A)1,578.2402/04/256710/04/256710/04/2567  
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จำนวน 2,150 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (MPSC24703)2,137.2104/04/256710/04/256710/04/2567  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 250.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 10 ตุลาคม 2567246.1505/04/256710/04/256710/04/2567  
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,675.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ตุลาคม 2567 (SPALI24O15A)1,651.6103/04/256710/04/256710/04/2567  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 20 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567600.0010/04/256710/04/256710/04/2567  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 17/2567 มูลค่า 180 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567179.6304/04/256710/04/256710/04/2567  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 010/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 ตุลาคม 2567 (MTN รุ่นที่ 007/2567) 591.8409/04/256710/04/256710/04/2567  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 009/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 (MTN รุ่นที่ 007/2567) 198.6709/04/256710/04/256710/04/2567  
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรขั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 300,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 กรกฎาคม 2567297.5705/04/256710/04/256710/04/2567  
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2567 ภายใต้ MTN ปี 2566 มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567 498.6902/04/256709/04/256709/04/2567  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 91 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กรกฎาคม 256799.3605/04/256709/04/256709/04/2567  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 177 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 03 ตุลาคม 2567789.4702/04/256709/04/256709/04/2567  
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 มูลค่า 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 มิถุนายน 25671,988.9104/04/256709/04/256709/04/2567  
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด มูลค่า 10 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 3 มกราคม 256810.0005/04/256709/04/256709/04/2567  
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 300.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2567293.0405/04/256709/04/256709/04/2567  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200 ล้านบาท ครั้งที่ 30/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 198.3605/04/256709/04/256709/04/2567  
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 300.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 ตุลาคม 2567294.5005/04/256709/04/256709/04/2567  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25691,052.9105/04/256709/04/256710/04/2567  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569228.0005/04/256709/04/256710/04/2567  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571250.0005/04/256709/04/256710/04/2567  
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2567 ภายใต้ MTN ปี 2566 มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567 498.6002/04/256705/04/256705/04/2567  
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2567 ภายใต้ MTN ปี 2566 มูลค่า 40 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567 39.8904/04/256705/04/256705/04/2567  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 ตุลาคม 2567 (MTN รุ่นที่ 30/2567)492.7504/04/256705/04/256705/04/2567  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 180 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 02 ตุลาคม 256719.7402/04/256705/04/256705/04/2567  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 250.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 10 ตุลาคม 2567246.0503/04/256705/04/256705/04/2567  
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,500ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.25672,493.6603/04/256705/04/256705/04/2567  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567100.0005/04/256705/04/256705/04/2567  
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด มูลค่า 40 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 27 ธันวาคม 256740.0029/03/256705/04/256705/04/2567  
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด มูลค่า 320 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 4 กรกฏาคม 2567320.0001/04/256705/04/256705/04/2567  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2567 มูลค่า 2,000,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 1,965.5804/04/256705/04/256705/04/2567  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 18/2567 มูลค่า 2,000,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567 1,960.5904/04/256705/04/256705/04/2567  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 17/2567 มูลค่า 1,000,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 982.6404/04/256705/04/256705/04/2567  
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน700.0003/04/256705/04/256710/04/2567มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน300.0003/04/256705/04/256710/04/2567ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 91 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 04 กรกฎาคม 2567447.0502/04/256704/04/256704/04/2567  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 183 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 04 ตุลาคม 2567493.2002/04/256704/04/256704/04/2567  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2567 (BANPU24D24A)1,469.6002/04/256704/04/256704/04/2567  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 350.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 25 ธันวาคม 2567341.9303/04/256704/04/256704/04/2567  
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 สิงหาคม 2567 (PL24806A)98.9102/04/256704/04/256704/04/2567  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 26 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567200.0004/04/256704/04/256704/04/2567  
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) อายุไม่เกิน 270 วัน ครั้งที่ 6/2567 มูลค่า 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มิถุนายน 25671,991.0002/04/256704/04/256704/04/2567  
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 230.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567224.6601/04/256704/04/256704/04/2567  
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (EA24703A)198.4303/04/256704/04/256704/04/2567  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570250.0002/04/256704/04/256705/04/2567  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25683,484.7502/04/256704/04/256705/04/2567  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25692,406.6202/04/256704/04/256705/04/2567  
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จำนวน 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (MPSC24704)1,986.9802/04/256703/04/256703/04/2567  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 91 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567993.3101/04/256703/04/256703/04/2567  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 300 ล้านบาท ครั้งที่ 29/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 297.5202/04/256703/04/256703/04/2567  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570881.7201/04/256703/04/256704/04/2567  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIIหุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 1,850.2901/04/256703/04/256704/04/2567  
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25701,000.0001/04/256703/04/256704/04/2567  
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25721,600.0001/04/256703/04/256704/04/2567  
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25691,306.3301/04/256703/04/256704/04/2567  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500 ล้านบาท ครั้งที่ 27/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ตุลาคม 2567 491.3601/04/256702/04/256702/04/2567  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500 ล้านบาท ครั้งที่ 28/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 ตุลาคม 2567 491.2701/04/256702/04/256702/04/2567  
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน200.0027/03/256702/04/256704/04/2567ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน900.0027/03/256702/04/256704/04/2567มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25724,000.0008/03/256702/04/256704/04/2567  
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที 1/2567 ครบกำหนด ไถ่ถอนปีพ.ศ. 25691,500.0029/03/256702/04/256704/04/2567  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์พันธบัตร (Bond) - ระยะยาวII/MTNพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25722,000.0022/03/256701/04/256702/04/2567  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์พันธบัตร (Bond) - ระยะยาวII/MTNพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25771,000.0022/03/256701/04/256702/04/2567  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์พันธบัตร (Bond) - ระยะยาวII/MTNพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25703,000.0022/03/256701/04/256702/04/2567  
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 25671,987.0227/03/256701/04/256701/04/2567  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 31 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567100.0001/04/256701/04/256701/04/2567  
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) อายุไม่เกิน 270 วัน ครั้งที่ 5/2567 มูลค่า 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 มิถุนายน 25671,990.2728/03/256701/04/256701/04/2567  
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (BRI24701A)197.6428/03/256701/04/256701/04/2567  
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569240.0029/03/256701/04/256703/04/2567  
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25701,535.0029/03/256701/04/256703/04/2567  
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572845.0029/03/256701/04/256703/04/2567  
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25771,240.0029/03/256701/04/256703/04/2567  
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน350.0026/03/256701/04/256703/04/2567มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570911.3429/03/256701/04/256702/04/2567  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572500.0029/03/256701/04/256702/04/2567  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574500.0029/03/256701/04/256702/04/2567  
บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะยาว & ระยะสั้นII/HNW 1,500,000,000.00 31/01/256730/01/2569  
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะสั้นII/HNW 1,500.0011/08/256611/08/256611/08/2568  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [x]     มีประกัน 
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [x]     มีประกัน 
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นPO/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      

ปรับปรุงล่าสุด 12 เมษายน 2567