สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 01 ธันวาคม 2566 19:23

ตราสารออกใหม่ - ตราสารหนี้

ตราสารหนี้ [ข้อมูลจะแสดงเป็นระยะเวลา 14 วันหลังจากวันที่เริ่มมีการซื้อขาย] (จำนวนรายการที่พบ 168 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการมูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท)/1วันที่ Filing มีผลบังคับใช้วันที่เริ่มการเสนอขาย/2วันที่สิ้นสุดการขาย/2เงื่อนไขพิเศษหมายเหตุFiling
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTN?หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?] โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด?0.00 25/03/256728/03/2567ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTN?หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?] โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด?0.00 25/03/256728/03/2567ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25690.00 30/01/256701/02/2567  
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25700.00 30/01/256701/02/2567  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25690.00 23/01/256725/01/2567  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25700.00 23/01/256725/01/2567  
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน0.00 18/01/256722/01/2567ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน0.00 18/01/256722/01/2567ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568200.00 10/01/256712/01/2567  
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567300.00 10/01/256712/01/2567  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้247.00 09/01/256711/01/2567มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้63.00 09/01/256711/01/2567มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้100.00 09/01/256711/01/2567มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า [x] ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ [x]0.00 28/12/256628/12/2566  
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า XX ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ XX 2567 100.00 26/12/256626/12/2566  
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW"หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" 0.00 25/12/256627/12/2566มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW"หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" 0.00 25/12/256627/12/2566มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25680.00 21/12/256625/12/2566  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25690.00 21/12/256625/12/2566  
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 0.00 18/12/256620/12/2566  
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 0.00 18/12/256620/12/2566  
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน0.00 18/12/256620/12/2566มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
การไฟฟ้านครหลวงพันธบัตร (Bond) - ระยะยาวII/MTNพันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25782,000.00 15/12/256620/12/2566  
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 มีนาคม 2567 (WHA24312A)993.36 14/12/256614/12/2566  
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25692,000.0030/11/256614/12/256618/12/2566  
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25712,000.0030/11/256614/12/256618/12/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 มีนาคม 2567 (MTN รุ่นที่ 88/2566)99.3027/11/256613/12/256613/12/2566  
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,500.00 ล้านบาท ครบ กำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 25671,479.9330/11/256612/12/256612/12/2566  
บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อายุไม่เกิน 270 วัน รุ่นที่ 14/256658.6501/12/256612/12/256612/12/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25705,000.0021/11/256612/12/256614/12/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25715,000.0021/11/256612/12/256614/12/2566  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 094/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 มิถุนายน 2567 (MTN รุ่นที่ 073/2566) 197.2201/12/256608/12/256608/12/2566  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 093/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 มีนาคม 2567 (MTN รุ่นที่ 073/2566) 29.8101/12/256608/12/256608/12/2566  
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) มูลค่า 450 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 446.8430/11/256607/12/256607/12/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 4 มิถุนายน 2567 MTN รุ่นที่ 16/2566493.3130/11/256607/12/256607/12/2566  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 57/2566 มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567498.7801/12/256607/12/256607/12/2566  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) มูลค่า 80 ล้านบาท ครั้งที่ 67/2566 ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 11 มีนาคม 256779.31 07/12/256607/12/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 300 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 มีนาคม 2567 (MTN รุ่นที่ 87/2566)297.8524/11/256606/12/256606/12/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 5 มิถุนายน 2567196.9427/11/256606/12/256606/12/2566  
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบ กำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567991.4130/11/256606/12/256606/12/2566  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 043/2566 มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 05 มีนาคม 2567197.7130/11/256606/12/256606/12/2566  
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 มิถุนายน 256798.23 06/12/256606/12/2566  
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2566 ภายใต้ MTN ปี 2566 มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567 498.4728/11/256604/12/256604/12/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มิถุนายน 2567 (MTN รุ่นที่ 91/2566)98.5530/11/256604/12/256604/12/2566  
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25671,987.3501/12/256604/12/256604/12/2566  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 040/2566 มูลค่า 75.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 พฤษภาคม 256773.3630/11/256604/12/256604/12/2566  
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,500,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 มกราคม 2567 (TIDLOR24131C) 1,493.5701/12/256604/12/256604/12/2566  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) มูลค่า 500 ล้านบาท ครั้งที่ 66/2566 ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 7 มีนาคม 2567495.7601/12/256604/12/256604/12/2566  
บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568  04/12/256604/12/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มิถุนายน 2567 (MTN รุ่นที่ 90/2566)394.1030/11/256601/12/256601/12/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 22 สิงหาคม 256797.6527/11/256601/12/256601/12/2566  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 (CPN24530Y)394.7730/11/256601/12/256601/12/2566  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (KTC23D15B)99.9030/11/256601/12/256601/12/2566  
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มิถุนายน 2567394.4430/11/256601/12/256601/12/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 182 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 พฤษภาคม 2567118.3127/11/256630/11/256630/11/2566  
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567993.3928/11/256630/11/256630/11/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 22 สิงหาคม 2567390.5527/11/256630/11/256630/11/2566  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 48/2023 มูลค่า 1,500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 25671,488.2127/11/256630/11/256630/11/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 28 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566700.0030/11/256630/11/256630/11/2566  
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) อายุไม่เกิน 270 วัน ครั้งที่ 10/2566 มูลค่า 1,980 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มกราคม 25671,974.7629/11/256630/11/256630/11/2566  
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) อายุไม่เกิน 270 วัน ครั้งที่ 11/2566 มูลค่า 560 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567556.3129/11/256630/11/256630/11/2566  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 56/2566 มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567199.5024/11/256630/11/256630/11/2566  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (KTC23D14B)99.9029/11/256630/11/256630/11/2566  
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรขั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 256799.1428/11/256630/11/256630/11/2566  
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 พฤษภาคม 256798.2529/11/256630/11/256630/11/2566  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้สกุลเงินเยนของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 62/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 มิถุนายน 2567273.4129/11/256630/11/256630/11/2566  
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 10 1,000.0027/11/256630/11/256630/11/2566  
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2566 ภายใต้ MTN ปี 2566 มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2567 498.4328/11/256629/11/256629/11/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 75 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 (MTN รุ่นที่ 89/2566)73.9528/11/256629/11/256629/11/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 92 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567992.9915/11/256629/11/256629/11/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 177 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 พฤษภาคม 256773.9627/11/256629/11/256629/11/2566  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 300.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 (BANPU24530B)295.7428/11/256629/11/256629/11/2566  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 435.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 สิงหาคม 2567 (BANPU24816A)425.9228/11/256629/11/256629/11/2566  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,265.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 สิงหาคม 2567 (BANPU24823A)1,237.9128/11/256629/11/256629/11/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 600.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 22 สิงหาคม 2567585.7727/11/256629/11/256629/11/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 29 พฤษภาคม 2567196.9427/11/256629/11/256629/11/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 256610.0029/11/256629/11/256629/11/2566  
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 (TIDLOR24131B) 995.3427/11/256629/11/256629/11/2566  
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 75.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 พฤษภาคม 256773.7128/11/256629/11/256629/11/2566  
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567298.0927/11/256628/11/256628/11/2566  
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 290.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (SC24823A)283.0727/11/256628/11/256628/11/2566  
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรขั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 145,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567143.7123/11/256628/11/256628/11/2566  
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรขั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567396.5217/11/256628/11/256628/11/2566  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 042/2566 มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 04 มีนาคม 256798.7723/11/256628/11/256628/11/2566  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPOหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/256613,500.0022/11/256628/11/256601/12/2566ด้อยสิทธิ/ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25682,500.0023/11/256628/11/256630/11/2566  
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน400.0027/11/256628/11/256630/11/2566มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน450.0028/11/256628/11/256630/11/2566มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพันธบัตร (Bond) - ระยะยาวII/MTNพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25763,000.0027/11/256627/11/256628/11/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 150 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 (MTN รุ่นที่ 85/2566)147.8423/11/256627/11/256627/11/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (MTN รุ่นที่ 86/2566)99.2824/11/256627/11/256627/11/2566  
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) มูลค่า 520 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 516.1820/11/256627/11/256627/11/2566  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 041/2566 มูลค่า 250.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567247.0723/11/256627/11/256627/11/2566  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 300 ล้านบาท ครั้งที่ 65/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 297.4622/11/256627/11/256627/11/2566  
บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568150.00 27/11/256627/11/2566ด้อยสิทธิ 
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25681,693.4523/11/256627/11/256629/11/2566  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570600.0023/11/256627/11/256629/11/2566  
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25682,100.0024/11/256627/11/256628/11/2566มีประกัน 
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25692,800.0024/11/256627/11/256628/11/2566มีประกัน 
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25703,900.0024/11/256627/11/256628/11/2566มีประกัน 
บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 256895.9023/11/256627/11/256629/11/2566  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 เมษายน 2567500.0017/11/256624/11/256624/11/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 110 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 (MTN รุ่นที่ 83/2566)108.4322/11/256624/11/256624/11/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 80 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 (MTN รุ่นที่ 82/2566)79.4422/11/256624/11/256624/11/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 (MTN รุ่นที่ 84/2566)394.1023/11/256624/11/256624/11/2566  
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 300.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (GLAND24223A)296.9323/11/256624/11/256624/11/2566  
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จำนวน 150 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (MPSC24523A)147.9323/11/256624/11/256624/11/2566  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 34/2566 มูลค่า 1,000,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 พฤษภาคม 2567985.2923/11/256624/11/256624/11/2566  
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มูลค่า 110 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 (PL24523A)108.1823/11/256624/11/256624/11/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 187 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567197.1223/11/256624/11/256624/11/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 6 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 256610.0024/11/256624/11/256624/11/2566  
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 พฤษภาคม 256798.6423/11/256624/11/256624/11/2566  
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 พฤษภาคม 2567394.3823/11/256624/11/256624/11/2566  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) มูลค่า 110 ล้านบาท ครั้งที่ 64/2566 ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 23 พฤษภาคม 2567108.1822/11/256624/11/256624/11/2566  
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 2,000.0023/11/256624/11/256628/11/2566  
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 1,000.0023/11/256624/11/256628/11/2566  
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25692,100.0023/11/256624/11/256628/11/2566  
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 198.5820/11/256623/11/256623/11/2566  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 47/2023 มูลค่า 790.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567783.8220/11/256623/11/256623/11/2566  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 55/2566 มูลค่า 150 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566149.7121/11/256623/11/256623/11/2566  
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรขั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 450,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567446.0921/11/256623/11/256623/11/2566  
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรขั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 800,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567793.0417/11/256623/11/256623/11/2566  
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรขั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 256799.1417/11/256623/11/256623/11/2566  
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (BRI24520A)97.7923/11/256623/11/256623/11/2566  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 60/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567290.0021/11/256623/11/256623/11/2566  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 61/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 พฤษภาคม 2567622.0021/11/256623/11/256623/11/2566  
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 700,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 (TIDLOR24131A) 696.3821/11/256622/11/256622/11/2566  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้สกุลเงินเยนของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 58/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 สิงหาคม 25671,499.8421/11/256622/11/256622/11/2566  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้สกุลเงินเยนของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 59/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 สิงหาคม 25671,499.8421/11/256622/11/256622/11/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ครั้งที่ 61/256660.0021/11/256622/11/256622/11/2566ตั๋วเงินที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น (at call) 
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 46/2023 มูลค่า 500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567496.0413/11/256621/11/256621/11/2566  
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรขั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 50,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 256749.5716/11/256621/11/256621/11/2566  
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25681,500.0020/11/256621/11/256622/11/2566  
YOMA STRATEGIC HOLDINGS LTD.หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWThe Guaranteed Bonds of Yoma Strategic Holdings Ltd. No.1/2566 (2023) Tranche 1 Due B.E. 2569 (2026)1,275.0017/11/256621/11/256621/11/2566มีประกัน 
YOMA STRATEGIC HOLDINGS LTD.หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWThe Guaranteed Bonds of Yoma Strategic Holdings Ltd. No.1/2566 (2023) Tranche 2 Due B.E. 2571 (2028)425.0017/11/256621/11/256621/11/2566มีประกัน 
บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะสั้นII/HNW 300.0021/11/256621/11/256615/11/2568  
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567993.6816/11/256620/11/256620/11/2566  
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (CPAXT24220A) 993.3220/11/256620/11/256620/11/2566  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 31/2566 มูลค่า 1,000,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 มีนาคม 2567990.2617/11/256620/11/256620/11/2566  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 32/2566 มูลค่า 90,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 พฤษภาคม 256788.6617/11/256620/11/256620/11/2566  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 33/2566 มูลค่า 1,000,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 กรกฎาคม 2567979.9417/11/256620/11/256620/11/2566  
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด100.0024/10/256620/11/256622/11/2566มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 (MTN รุ่นที่ 81/2566)394.3810/11/256617/11/256617/11/2566  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 ธันวาคม 2566 (CPN23D14C)1,996.1214/11/256617/11/256617/11/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 13 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566200.0017/11/256617/11/256617/11/2566  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 54/2566 มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566499.0215/11/256617/11/256617/11/2566  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 600.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (KTC23D15A)598.8216/11/256617/11/256617/11/2566  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 600.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (KTC23D14A)598.8616/11/256617/11/256617/11/2566  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568500.0016/11/256617/11/256617/11/2566  
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะสั้นII/HNW 1,500.0011/08/256611/08/256611/08/2568  
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะยาว & ระยะสั้นII/HNW 30,000.00 22/02/256622/02/2568  
บริษัท หลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะสั้นII/HNW 20,000.00 14/11/256510/11/2567  
บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นPO/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIIa      
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      

ปรับปรุงล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2566