สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 18 เมษายน 2564 23:57

ตราสารออกใหม่ - ตราสารทุน

ตราสารทุน (จำนวนรายการที่พบ 25 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายราคาขายต่อหน่วยวันที่ Filling มีผลใช้บังคับวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายFiling
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) / บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท / บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) / บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต / บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) / บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ศุภาลัย / บริษัท อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) / บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บี แอนด์ จี / บริษัท บี แอนด์ จี รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญPO    

ปรับปรุงล่าสุด 17 เมษายน 2564