สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 08 กรกฎาคม 2563 14:20

ตราสารออกใหม่ - กองทุนรวม

หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) (จำนวนรายการที่พบ 15 รายการ)
บริษัทจัดการประเภทกองทุนชื่อกองทุนชื่อย่อกองทุนวันที่อนุมัติจัดตั้งวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y1KTGF1Y101/07/256307/07/256310/07/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์76 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKTFFE7629/06/256307/07/256310/07/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M43 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)KFFAI6M4330/06/256308/07/256314/07/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021AKAB21A25/06/256307/07/256310/07/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKFF6MU-AI03/07/256307/07/256313/07/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital GrowthTMB-ES-GCG25/06/256313/07/256317/07/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้TCLOUD25/06/256329/06/256313/07/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MA8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBASF3MA803/07/256308/07/256313/07/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M3ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยT-ES-FIF6M3AI21/05/256308/07/256313/07/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทคPRINCIPAL GEDTECH26/06/256307/07/256315/07/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra LightPHATRA SG-AA Ultra Light24/01/256313/07/256331/07/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดบัวหลวงอินคัมเพื่อการออมB-INCOMESSF03/03/256315/07/256321/07/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออมB-FUTURESSF03/03/256315/07/256321/07/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติกI-SEQS29/05/256307/07/256317/07/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยMSI6AI26/06/256301/07/256313/07/2563 

ปรับปรุงล่าสุด 07 กรกฎาคม 2563