สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 27 กันยายน 2565 21:07

ตราสารออกใหม่ - กองทุนรวม

หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) (จำนวนรายการที่พบ 11 รายการ)
บริษัทจัดการประเภทกองทุนชื่อกองทุนชื่อย่อกองทุนวันที่อนุมัติจัดตั้งวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดเคแทม ตราสารหนี้เอเชียKT-ASIANBOND24/01/256526/09/256507/10/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 23 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKTSUPAI2326/09/256528/09/256504/10/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKTSUPAI2219/09/256521/09/256527/09/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเคเคพี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2022A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKKP CR22A-UI20/09/256526/09/256528/09/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MQ3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBASF6MQ322/09/256527/09/256503/10/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MC7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBASF3MC722/09/256527/09/256503/10/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMDIGI21/09/256523/09/256529/09/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพB-GLOB-INFRARMF23/09/256504/10/256510/10/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการออมB-GLOB-INFRASSF23/09/256504/10/256510/10/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI20AI12/09/256519/09/256527/09/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI21AI21/09/256503/10/256510/10/2565 

ปรับปรุงล่าสุด 26 กันยายน 2565