สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 26 มีนาคม 2562 21:19

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 26 มี.ค. 2562

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 18 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K)นาย ดำรงค์ วงษ์ประยูรผู้รายงานหุ้นสามัญ25/03/256214,5002.38ขายLink
เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(JKN)นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ25/03/256260,0007.92ซื้อLink
ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL)นาง สุธิดา คฤเดชโกศลผู้รายงานหุ้นสามัญ25/03/256250,0004.02ขายLink
ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL)นาย พร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุขผู้รายงานหุ้นสามัญ22/03/2562500,0004.12ขายLink
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL)นาย ฮิโรโนบุ อิริยาผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/256230,0007.10ซื้อLink
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA)นาย บุญชัย โชควัฒนาผู้รายงานหุ้นสามัญ25/03/25621,500159.00ซื้อLink
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB)นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ25/03/25621,70060.25ซื้อLink
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC)นาย เศรษฐวุฒิ บุญสนิทผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/2562650,000-โอนLink
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC)นางสาว นิลรัตน์ จารุมโนภาสผู้รายงานหุ้นสามัญ25/03/256230,0003.07ซื้อLink
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH)นาย บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ18/03/256220,0002.52ขายLink
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH)นาย บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ21/03/256220,0002.52ขายLink
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH)นาย บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ22/03/256210,0002.52ขายLink
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA)นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล)หุ้นสามัญ26/03/256250,00012.30ซื้อLink
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAWAD)นาย วีระ วีระกุลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางกุลวรัดดา วีระกุล)หุ้นสามัญ25/03/256272,00052.50ซื้อLink
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT)นาย ธนา เสนาวัฒนกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ25/03/256240,0005.75ซื้อLink
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT)นาย ธนา เสนาวัฒนกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/2562100,0005.75ซื้อLink
ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN)นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/2562500,0007.80ซื้อLink
เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EVER)นาย สวิจักร์ โลจายะผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/2562270,000,0000.51ซื้อLink