สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 20 กรกฎาคม 2562 03:53

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 19 ก.ค. 2562

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 12 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCC)นางสาว คัทลียา แสงศาสตราผู้รายงานใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่โอนเปลี่ยนมือได้18/07/256223,400,000-ขายLink
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท .(AIMCG)นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิผู้รายงานหน่วยทรัสต์19/07/256215,0009.90ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย ขจร ธนะแพสย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ17/07/2562156,10023.55ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ18/07/2562181,60023.70ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ18/07/2562160,50023.80ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ18/07/2562157,90023.90ซื้อLink
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU)นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุลผู้รายงานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX18/07/25622,20014.50ขายLink
ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRAKIT)นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางศุภาวีร์ อภิสารธนรักษ์)หุ้นสามัญ19/07/256210,00011.50ซื้อLink
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP)นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมผู้รายงานหุ้นสามัญ18/07/2562200,0000.37ซื้อLink
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP)นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)หุ้นสามัญ18/07/2562200,0000.37ซื้อLink
อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) บมจ.(AU)นางสาว อุไรวรรณ สมานวงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ11/07/256238,70016.50ขายLink
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ18/07/2562500,0004.73ซื้อLink

ปรับปรุงล่าสุด 19 กรกฎาคม 2562