สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2567 19:59

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 23 ก.พ. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 15 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT)นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ผู้รายงานหุ้นสามัญ21/02/25673,6002.74ซื้อLink
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON)นาย กวิน วรกาญจนาผู้รายงานหุ้นสามัญ22/02/2567550,0000.52ขายLink
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON)นาย กวิน วรกาญจนาผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น22/02/2567886,9000.12ขายLink
ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRITN)นางสาว หลุยส์ เตชะอุบลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภสุ วชิรพงศ์)หุ้นสามัญ22/02/256729,000,0000.13ซื้อLink
พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE)นาย ประสพศักดิ์ ศิริโสภณาผู้รายงานหุ้นสามัญ22/02/25673,3603.16ซื้อLink
พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE)นาย พิสิฐ ปัญจคุณาภรณ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ23/02/25679,9003.12ซื้อLink
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)นาย พิสุทธิ เลิศวิไลผู้รายงานหุ้นสามัญ22/02/256720,0003.06ซื้อLink
เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MSC)นาย ธงชัย หล่ำวีระกุลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาหุ้นสามัญ23/02/256730,0008.75ซื้อLink
เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MSC)นาย สุรเดช เลิศธรรมจักร์ผู้รายงานหุ้นสามัญ23/02/25675,0008.50ซื้อLink
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC)นาย ศึกษิต พัชรชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ21/02/2567300,00046.00ขายLink
ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ROCTEC)นาง อุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์ผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น14/02/2567145,4000.03ขายLink
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสางผู้รายงานหุ้นสามัญ21/02/256752,0004.78ซื้อLink
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (สุวรรณี)หุ้นสามัญ21/02/25675,0004.78ซื้อLink
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)นาย ยุทธ ชินสุภัคกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ22/02/25675002.72ซื้อLink
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทองผู้รายงานหุ้นสามัญ22/02/256763,5000.71ขายLink

ปรับปรุงล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2567