สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 19 กันยายน 2562 17:45

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 19 ก.ย. 2562

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 18 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC)นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ19/09/256240,0002.72ซื้อLink
ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(III)นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส. วราพร รุ่งเรืองพัฒนา)หุ้นสามัญ19/09/256243,7504.80ซื้อLink
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ18/09/256228,0007.20ซื้อLink
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)นาย พัลลภ เหมะทักษิณผู้รายงานหุ้นสามัญ18/09/25623,9007.30ซื้อLink
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU)นาย เชง นิรุตตินานนท์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง16/09/25621,0002,968.06ซื้อLink
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU)นาย เชง นิรุตตินานนท์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ18/09/2562100,00016.30ซื้อLink
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU)นาย เชง นิรุตตินานนท์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ19/09/2562100,00015.60ซื้อLink
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU)นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ19/09/2562200,00011.90ขายLink
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB)นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ18/09/256220060.25ซื้อLink
มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บมจ.(MACO)นางสาว รจนา ตระกูลคูศรีผู้รายงานหุ้นสามัญ17/09/256236,0001.53ขายLink
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)นาย อังกูร ฉันทนาวานิชผู้รายงานหุ้นสามัญ17/09/256238,0005.17ซื้อLink
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL)นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ18/09/2562462,7001.50ซื้อLink
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA)นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตรผู้รายงานหุ้นสามัญ18/09/256260,0004.68ซื้อLink
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA)นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตรผู้รายงานหุ้นสามัญ18/09/256220,0004.66ซื้อLink
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น17/09/25621,089,8000.69ซื้อLink
อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(EE)นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ18/09/25621,000,0000.55ซื้อLink
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MFEC)นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกรผู้รายงานหุ้นสามัญ19/09/2562350,0003.35ซื้อLink
ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIRA)นาง อัญชลี พิพัฒนเสริญผู้รายงานหุ้นสามัญ18/09/256215,0001.30ขายLink

ปรับปรุงล่าสุด 18 กันยายน 2562