สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 08 กรกฎาคม 2563 14:40

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 7 ก.ค. 2563

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 36 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET)นาย เว่ย จ้าว หวังผู้รายงานหุ้นสามัญ03/07/2563100,0001.52ซื้อLink
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ07/07/256350,0002.58ซื้อLink
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)นาง ประพีร์ บุรีผู้รายงานหน่วยทรัสต์03/07/25639,90013.30ซื้อLink
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)นาง ประพีร์ บุรีผู้รายงานหน่วยทรัสต์03/07/25632,20013.50ซื้อLink
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)นาง ประพีร์ บุรีผู้รายงานหน่วยทรัสต์03/07/25635,00013.40ซื้อLink
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)นาง ประพีร์ บุรีผู้รายงานหน่วยทรัสต์03/07/25635,00013.50ซื้อLink
ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TR)นาย บีร์ กาปูร์ผู้รายงานหุ้นสามัญ03/07/256310026.75ซื้อLink
ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TR)นาย ปราโมท กุมาร คานเดลวาลผู้รายงานหุ้นสามัญ07/07/256310026.75ซื้อLink
บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCPG)นาย พงษ์ศักดิ์ ชะนะมาผู้รายงานหุ้นสามัญ07/07/256330,00016.20ขายLink
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)นาย สมบูรณ์ อาหุนัยผู้รายงานหุ้นสามัญ07/07/2563100,00048.00ขายLink
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME)นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด)หุ้นสามัญ02/07/25632,200,0000.40ขายLink
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)นาย พิสุทธิ เลิศวิไลผู้รายงานหุ้นสามัญ07/07/256318,0004.40ซื้อLink
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)หุ้นสามัญ02/07/2563170,0001.64ขายLink
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)หุ้นสามัญ03/07/2563877,8001.64ขายLink
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)นาย อังกูร ฉันทนาวานิชผู้รายงานหุ้นสามัญ02/07/256360,0004.91ซื้อLink
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)นาย อังกูร ฉันทนาวานิชผู้รายงานหุ้นสามัญ03/07/256350,0004.94ซื้อLink
โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(PR9)นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ03/07/256350,0006.95ขายLink
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT)นาย ชี ปิง เฉียผู้รายงานหุ้นสามัญ02/07/256321,00058.75ขายLink
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT)นาย ชี ปิง เฉียผู้รายงานหุ้นสามัญ03/07/256320,00065.50ขายLink
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT)นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ07/07/2563120,00070.50ขายLink
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA)นาย ไชยยศ สินเจริญกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ03/07/25631,800,00030.62ขายLink
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)นาย ดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ07/07/256350,00016.40ซื้อLink
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)นาย ยุทธ ชินสุภัคกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ03/07/2563208,9003.73ซื้อLink
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP)นาย วิทการ จันทวิมลผู้รายงานหุ้นสามัญ07/07/2563200,0006.05ขายLink
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)นาง วรรณา ไหลเจริญวงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ03/07/25634,3295.30ซื้อLink
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)นางสาว แจ่มสิริ สังขรักษ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ03/07/25631,7245.30ซื้อLink
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทองผู้รายงานหุ้นสามัญ03/07/25633,9095.30ซื้อLink
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทองคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายทศพร เลิศพันธ์ )หุ้นสามัญ03/07/25638,1235.30ซื้อLink
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)นางสาว อารีย์ ศรีไกรรสผู้รายงานหุ้นสามัญ07/07/25631,8505.30ซื้อLink
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)นาย กฤษกร เนตรประภาผู้รายงานหุ้นสามัญ03/07/25632,7675.30ซื้อLink
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)นาย ทศพร เลิศพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ03/07/25638,1235.30ซื้อLink
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)นาย ทศพร เลิศพันธ์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส.วัชราภรณ์ เมรุทอง)หุ้นสามัญ03/07/25633,9095.30ซื้อLink
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)นาย วันชัย บุญธรรมผู้รายงานหุ้นสามัญ03/07/25634,9805.30ซื้อLink
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)นาย สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ03/07/25636,9705.30ซื้อLink
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)นาย สุรศักดิ์ เข็มทองคำผู้รายงานหุ้นสามัญ07/07/25634,7745.30ซื้อLink
เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ARIP)นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็งผู้รายงานหุ้นสามัญ07/07/256386,5000.35ขายLink

ปรับปรุงล่าสุด 07 กรกฎาคม 2563