สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 05 ธันวาคม 2564 17:17

งบการเงินฉบับเต็ม
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

งบการเงินฉบับเต็ม (จำนวนรายการที่พบ 24 รายการ)
ปีประเภทงบงบการเงินเดี่ยว/รวมงวดสิ้นสุดวันที่ความเห็นผู้สอบงบการเงินคำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ (MD&A)
การสั่งให้แก้ไข
งบการเงิน
2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2564   
2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2564   
2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2564ไม่มีเงื่อนไข  
2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2564ไม่มีเงื่อนไข  
2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2564ไม่มีเงื่อนไข  
2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2564ไม่มีเงื่อนไข  
2563 รวมงบปี31/12/2563ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต/เรื่องอื่น  
2563 เดี่ยวงบปี31/12/2563ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต/เรื่องอื่น  
2563สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2563   
2563สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2563   
2563สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2563ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต/เรื่องอื่น 
2563สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2563ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต/เรื่องอื่น 
2563สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2563ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต 
2563สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2563ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต 
2562 รวมงบปี31/12/2562ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต 
2562 เดี่ยวงบปี31/12/2562ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต 
2562สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2562ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต 
2562สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2562ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต 
2562สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2562ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต 
2562สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2562ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต 
2562สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2562ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต 
2562สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2562ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต 
2561 รวมงบปี31/12/2561ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต 
2561 เดี่ยวงบปี31/12/2561ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต 

ปรับปรุงล่าสุด 04 ธันวาคม 2564