หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 02/02/2560
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 03/02/2560
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 06/02/2560
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 07/02/2560
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
          8 โครงสร้างการจัดการ
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
          9 การกำกับดูแลกิจการ
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
          12 รายการระหว่างกัน
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
17 มกราคม 2560
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
17 มกราคม 2560
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2559
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
     เอกสารแนบ งบการเงิน ปี 2558
17 มกราคม 2560
06 กุมภาพันธ์ 2560
     เอกสารแนบ งบการเงิน
     เอกสารแนบ งบการเงิน
เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
06 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ

ปรับปรุงล่าสุด 16 เมษายน 2567
สอบทานล่าสุด 16 เมษายน 2567