หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 17/07/2560
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 18/07/2560
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 07/08/2560
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 21/08/2560
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
          8 โครงสร้างการจัดการ
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
          9 การกำกับดูแลกิจการ
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
          12 รายการระหว่างกัน
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ งบการเงิน Q1/2560
27 มิถุนายน 2560
18 กรกฎาคม 2560
     เอกสารแนบ งบการเงิน ปี 2559
27 มิถุนายน 2560
18 กรกฎาคม 2560
     เอกสารแนบ งบการเงิน ปี2558
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
     เอกสารแนบ งบการเงิน
เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ เอกสารแนบ 3_หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
     เอกสารแนบ อื่น ๆ เอกสารแนบ 4_ประเมินราคาทรัพย์สิน
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
     เอกสารแนบ อื่น ๆ เอกสารแนบ 8 - TC Comparison
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
     เอกสารแนบ อื่น ๆ 3.11 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
11 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ

ปรับปรุงล่าสุด 12 เมษายน 2567
สอบทานล่าสุด 12 เมษายน 2567