หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 02/11/2560
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 09/11/2560
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 23/11/2560
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 29/11/2560
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
30 ตุลาคม 2560
10 พฤศจิกายน 2560
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
30 ตุลาคม 2560
10 พฤศจิกายน 2560
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
30 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
          8 โครงสร้างการจัดการ
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
          9 การกำกับดูแลกิจการ
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
          12 รายการระหว่างกัน
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
30 ตุลาคม 2560
10 พฤศจิกายน 2560
ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
11 ตุลาคม 2560
10 พฤศจิกายน 2560
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ งบการเงิน งบงวดหกเดือน 2560
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
     เอกสารแนบ งบการเงิน งบปี 2559
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
     เอกสารแนบ งบการเงิน งบปี 2558
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
     เอกสารแนบ งบการเงิน ระบุ งบการเงินไตรมาส...ปี...
เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
08 พฤศจิกายน 2560
เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
     เอกสารแนบ อื่น ๆ สรุปความแตกต่างข้อกำหนดสิทธิของบริษัทกับข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต.
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
     เอกสารแนบ อื่น ๆ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
11 ตุลาคม 2560
08 พฤศจิกายน 2560
     เอกสารแนบ อื่น ๆ ระบุ ชื่อเอกสารแนบ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ ระบุ ชื่อเอกสารแนบ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ ระบุ ชื่อเอกสารแนบ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ ระบุ ชื่อเอกสารแนบ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ ระบุ ชื่อเอกสารแนบ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ ระบุ ชื่อเอกสารแนบ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ ระบุ ชื่อเอกสารแนบ

ปรับปรุงล่าสุด 31 พฤษภาคม 2563
สอบทานล่าสุด 31 พฤษภาคม 2563