หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 08/03/2556
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 11/03/2556
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 12/03/2556
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 13/03/2556
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
แบบ filing ฉบับ Original version
04 กุมภาพันธ์ 2556
ปกหน้า
08 มีนาคม 2556
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
08 มีนาคม 2556
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
08 มีนาคม 2556
ปัจจัยความเสี่ยง
08 มีนาคม 2556
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
08 มีนาคม 2556
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
08 มีนาคม 2556
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
08 มีนาคม 2556
ข้อพิพาททางกฎหมาย
08 มีนาคม 2556
โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น
08 มีนาคม 2556
การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ
08 มีนาคม 2556
การควบคุมภายใน
08 มีนาคม 2556
รายการระหว่างกัน
08 มีนาคม 2556
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
08 มีนาคม 2556
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
08 มีนาคม 2556
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
08 มีนาคม 2556
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
08 มีนาคม 2556
เอกสารแนบ ข้อกำหนดสิทธิ
08 มีนาคม 2556
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
08 มีนาคม 2556
เอกสารแนบ งบการเงิน
08 มีนาคม 2556
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดารงตาแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
08 มีนาคม 2556
เอกสารแนบ 5 รายงามการจัดอัมดับเครดิตโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
08 มีนาคม 2556

ปรับปรุงล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2566
สอบทานล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2566