หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 29/04/2556
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 07/05/2556
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 08/05/2556
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 09/05/2556
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
แบบ filing ฉบับ Original version
26 เมษายน 2556
Factsheet
03 พฤษภาคม 2556
ปกหน้า
03 พฤษภาคม 2556
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
03 พฤษภาคม 2556
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
03 พฤษภาคม 2556
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
03 พฤษภาคม 2556
เอกสารแนบ ข้อกำหนดสิทธิ
03 พฤษภาคม 2556

ปรับปรุงล่าสุด 4 มีนาคม 2567
สอบทานล่าสุด 4 มีนาคม 2567