หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 19/06/2558
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 22/06/2558
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 23/06/2558
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 24/06/2558
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
23 มิถุนายน 2558
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
19 มิถุนายน 2558
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
19 มิถุนายน 2558
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
15 มิถุนายน 2558
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
23 มิถุนายน 2558
ปัจจัยความเสี่ยง
15 มิถุนายน 2558
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
15 มิถุนายน 2558
ข้อพิพาททางกฎหมาย
15 มิถุนายน 2558
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
15 มิถุนายน 2558
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
23 มิถุนายน 2558
โครงสร้างการจัดการ
15 มิถุนายน 2558
การกำกับดูแลกิจการ
15 มิถุนายน 2558
ความรับผิดชอบต่อสังคม
15 มิถุนายน 2558
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
15 มิถุนายน 2558
รายการระหว่างกัน
15 มิถุนายน 2558
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
15 มิถุนายน 2558
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
23 มิถุนายน 2558
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
19 มิถุนายน 2558
ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
15 มิถุนายน 2558
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
19 มิถุนายน 2558
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
15 มิถุนายน 2558
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
15 มิถุนายน 2558
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด 2556
15 มิถุนายน 2558
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด 2557
15 มิถุนายน 2558
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด 2558
15 มิถุนายน 2558
เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
15 มิถุนายน 2558
เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
15 มิถุนายน 2558

ปรับปรุงล่าสุด 22 มีนาคม 2566
สอบทานล่าสุด 22 มีนาคม 2566