หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 09/02/2561
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 12/02/2561
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 02/03/2561
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 30/03/2561
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
          8 โครงสร้างการจัดการ
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
          9 การกำกับดูแลกิจการ
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
          12 รายการระหว่างกัน
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ งบการเงิน งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
     เอกสารแนบ งบการเงิน งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560 (เพิ่มเติม)
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
     เอกสารแนบ งบการเงิน งบการเงินปี 2559
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
     เอกสารแนบ งบการเงิน งบการเงินปี 2559 (เพิ่มเติม)
29 มกราคม 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
13 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ สรุปความแตกต่างที่สำคัญข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน
13 กุมภาพันธ์ 2561
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ

ปรับปรุงล่าสุด 29 กันยายน 2563
สอบทานล่าสุด 29 กันยายน 2563