หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 27/03/2561
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 28/03/2561
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 28/03/2561
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 27/03/2562
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
14 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
14 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
14 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
14 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561
     3.1 การประกอบธุรกิจ
14 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
          8 โครงสร้างการจัดการ
          9 การกำกับดูแลกิจการ
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
          12 รายการระหว่างกัน
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
14 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561
ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
14 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
14 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
14 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ งบการเงิน งบการเงินปี 2560
14 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561
     เอกสารแนบ งบการเงิน งบการเงินปี 2559
14 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561
     เอกสารแนบ งบการเงิน
     เอกสารแนบ งบการเงิน
เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ

ปรับปรุงล่าสุด 16 ตุลาคม 2562
สอบทานล่าสุด 16 ตุลาคม 2562