สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 10/07/2561
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 11/07/2561
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 17/07/2561
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 19/07/2561
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
22 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
25 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
22 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
22 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
22 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
25 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
22 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
22 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
25 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
25 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
          8 โครงสร้างการจัดการ
22 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
          9 การกำกับดูแลกิจการ
22 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
22 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
22 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
          12 รายการระหว่างกัน
22 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
25 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
22 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
22 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
22 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
22 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
22 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
22 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2561
25 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินปี 2560
25 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
09 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561

ปรับปรุงล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2562
สอบทานล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map