สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 09/07/2561
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 11/07/2561
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 16/07/2561
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 18/07/2561
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
10 กรกฎาคม 2561
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
10 กรกฎาคม 2561
ส่วนที่ 2 รายการข้อมูล
10 กรกฎาคม 2561
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้
10 กรกฎาคม 2561
     เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
10 กรกฎาคม 2561
     เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ (ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
10 กรกฎาคม 2561
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
11 กรกฎาคม 2561

ปรับปรุงล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2562
สอบทานล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map