หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
13 พฤศจิกายน 2561
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
13 พฤศจิกายน 2561
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
13 พฤศจิกายน 2561
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
13 พฤศจิกายน 2561
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
13 พฤศจิกายน 2561
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
13 พฤศจิกายน 2561
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
13 พฤศจิกายน 2561
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
13 พฤศจิกายน 2561
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
13 พฤศจิกายน 2561
          8 โครงสร้างการจัดการ
13 พฤศจิกายน 2561
          9 การกำกับดูแลกิจการ
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
          12 รายการระหว่างกัน
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
13 พฤศจิกายน 2561
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
13 พฤศจิกายน 2561
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่เสนอขาย
13 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ MTN
13 พฤศจิกายน 2561
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
13 พฤศจิกายน 2561
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
     เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด (ถ้ามี)
          เอกสารแนบ 5 ระบุข้อความในช่องสำหรับแสดงหน้า web เช่น งบปี 25yy งบการเงินไตรมาส x ปี 25yy งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 2561
13 พฤศจิกายน 2561
          เอกสารแนบ 5 ระบุข้อความในช่องสำหรับแสดงหน้า web เช่น งบปี 25yy งบการเงินไตรมาส x ปี 25yy งบการเงินปี 2560
13 พฤศจิกายน 2561
          เอกสารแนบ 5 ระบุข้อความในช่องสำหรับแสดงหน้า web เช่น งบปี 25yy งบการเงินไตรมาส x ปี 25yy
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
13 พฤศจิกายน 2561
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
ภาพถ่ายหลักฐานที่แสดงได้ว่าการออกและเสนอขายตราสารหนี้กระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับกิจการดังกล่าว
หนังสือแจ้งขอเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (นับ 1)
หนังสือรับรองว่าได้จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่มีความชัดเจนและไม่มีข้อกำหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอย่างไม่เป็นธรรม (ถ้ามี)
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2561

ปรับปรุงล่าสุด 2 ตุลาคม 2566
สอบทานล่าสุด 2 ตุลาคม 2566