หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 15/11/2561
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 16/11/2561
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 19/11/2561
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 22/11/2561
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
31 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
31 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
31 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
30 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
30 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
31 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
30 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
30 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
31 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
31 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
          8 โครงสร้างการจัดการ
30 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
          9 การกำกับดูแลกิจการ
30 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
30 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
30 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
          12 รายการระหว่างกัน
30 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
31 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
31 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
31 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
31 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
30 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
30 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
31 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงิน งวด 6 เดือน ปี 2561
29 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงิน ปี 2560
29 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
31 ตุลาคม 2561
14 พฤศจิกายน 2561
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561

ปรับปรุงล่าสุด 19 พฤษภาคม 2562
สอบทานล่าสุด 19 พฤษภาคม 2562