หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 21/11/2561
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 22/11/2561
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 27/11/2561
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 29/11/2561
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
          8 โครงสร้างการจัดการ
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
          9 การกำกับดูแลกิจการ
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
          12 รายการระหว่างกัน
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
07 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561

ปรับปรุงล่าสุด 19 พฤษภาคม 2562
สอบทานล่าสุด 19 พฤษภาคม 2562