หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 12/02/2562
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 12/02/2562
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 18/02/2562
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 21/02/2562
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
11 กุมภาพันธ์ 2562
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
11 กุมภาพันธ์ 2562
ส่วนที่ 2 รายการข้อมูล
11 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้
11 กุมภาพันธ์ 2562
     เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
11 กุมภาพันธ์ 2562
     เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้ (หุ้นกู้ชุดที่ 2)
11 กุมภาพันธ์ 2562
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
11 กุมภาพันธ์ 2562

ปรับปรุงล่าสุด 29 กันยายน 2563
สอบทานล่าสุด 29 กันยายน 2563