หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 11/03/2562
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 18/03/2562
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 25/03/2562
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 28/03/2562
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
     3.2 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
     3.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
          8 โครงสร้างการจัดการ
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
          9 การกำกับดูแลกิจการ
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
          12 รายการระหว่างกัน
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
     3.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินปี 2561
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินปี 2560
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินปี 2559
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ สรุปความต่างข้อกำหนดสิทธิของบริษัทกับข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
04 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562

ปรับปรุงล่าสุด 19 พฤษภาคม 2562
สอบทานล่าสุด 19 พฤษภาคม 2562