หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 13/03/2562
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 14/03/2562
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 18/03/2562
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 20/03/2562
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
          8 โครงสร้างการจัดการ
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
          9 การกำกับดูแลกิจการ
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
          12 รายการระหว่างกัน
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินปี2560
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินปี2561
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ ส่วนที่ 3.6 โครงการในอนาคต
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
25 กุมภาพันธ์ 2562
12 มีนาคม 2562

ปรับปรุงล่าสุด 16 ตุลาคม 2562
สอบทานล่าสุด 16 ตุลาคม 2562