หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 08/05/2562
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 09/05/2562
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 09/05/2562
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 14/05/2562
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
          8 โครงสร้างการจัดการ
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
          9 การกำกับดูแลกิจการ
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
          12 รายการระหว่างกัน
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี 2561
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี 2559
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี 2560
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ จดหมายขอนับ 1 Cooling
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
23 เมษายน 2562
08 พฤษภาคม 2562

ปรับปรุงล่าสุด 4 ธันวาคม 2564
สอบทานล่าสุด 4 ธันวาคม 2564