หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 06/08/2562
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : ตั๋วเงิน (Note)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
19 กรกฎาคม 2562
06 สิงหาคม 2562
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
19 กรกฎาคม 2562
06 สิงหาคม 2562
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
19 กรกฎาคม 2562
06 สิงหาคม 2562
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
19 กรกฎาคม 2562
06 สิงหาคม 2562
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
19 กรกฎาคม 2562
06 สิงหาคม 2562
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
19 กรกฎาคม 2562
06 สิงหาคม 2562
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
19 กรกฎาคม 2562
06 สิงหาคม 2562
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
19 กรกฎาคม 2562
06 สิงหาคม 2562
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
19 กรกฎาคม 2562
06 สิงหาคม 2562
          8 โครงสร้างการจัดการ
19 กรกฎาคม 2562
06 สิงหาคม 2562
          9 การกำกับดูแลกิจการ
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
19 กรกฎาคม 2562
06 สิงหาคม 2562
          12 รายการระหว่างกัน
19 กรกฎาคม 2562
06 สิงหาคม 2562
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
19 กรกฎาคม 2562
06 สิงหาคม 2562
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
19 กรกฎาคม 2562
06 สิงหาคม 2562
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่เสนอขาย
19 กรกฎาคม 2562
06 สิงหาคม 2562
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ MTN
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
     เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด (ถ้ามี)
          เอกสารแนบ 5 ระบุข้อความในช่องสำหรับแสดงหน้า web เช่น งบปี 25yy งบการเงินไตรมาส x ปี 25yy 2561
19 กรกฎาคม 2562
06 สิงหาคม 2562
          เอกสารแนบ 5 ระบุข้อความในช่องสำหรับแสดงหน้า web เช่น งบปี 25yy งบการเงินไตรมาส x ปี 25yy
          เอกสารแนบ 5 ระบุข้อความในช่องสำหรับแสดงหน้า web เช่น งบปี 25yy งบการเงินไตรมาส x ปี 25yy
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
19 กรกฎาคม 2562
06 สิงหาคม 2562
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
ภาพถ่ายหลักฐานที่แสดงได้ว่าการออกและเสนอขายตราสารหนี้กระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับกิจการดังกล่าว
หนังสือแจ้งขอเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (นับ 1)
หนังสือรับรองว่าได้จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่มีความชัดเจนและไม่มีข้อกำหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอย่างไม่เป็นธรรม (ถ้ามี)
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
19 กรกฎาคม 2562
06 สิงหาคม 2562

ปรับปรุงล่าสุด 1 มิถุนายน 2566
สอบทานล่าสุด 1 มิถุนายน 2566