หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 06/06/2562
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 07/06/2562
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 12/06/2562
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 17/06/2562
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
          8 โครงสร้างการจัดการ
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
          9 การกำกับดูแลกิจการ
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
          12 รายการระหว่างกัน
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ไตรมาส 1 ปี 2562
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี 2561
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
22 พฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562

ปรับปรุงล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2563
สอบทานล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2563