หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 19/06/2562
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 04/07/2562
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 10/07/2562
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
17 มิถุนายน 2562
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
17 มิถุนายน 2562
ส่วนที่ 2 รายการข้อมูล
17 มิถุนายน 2562
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้
17 มิถุนายน 2562
     เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
17 มิถุนายน 2562
     เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
17 มิถุนายน 2562

ปรับปรุงล่าสุด 12 สิงหาคม 2563
สอบทานล่าสุด 12 สิงหาคม 2563